Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: Wyprawka szkolna  (Przeczytany 1933 razy)
0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.
Moderator
*****

Punkty: +121/-0
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 638
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« : 14 Sierpień, 2014, 12:23:46 »

Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań uprzejmie informuje, że Burmistrz Miasta Lubań ustalił termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych. Wnioski należy składać do dnia 10 września 2014 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1024) z programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać:

1. Uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Uczniowie:
1) słabowidzący,
2) niesłyszący,
3) słabosłyszący,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w punkcie 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456, z późn. zm.), tj. 539 zł.
W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w punkcie 1 , pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza wymienione wyżej kryterium dochodowe.

Poza tym rozporządzenie określa formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

Elżbieta Sindrewicz
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta Lubań


DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r.
Poz. 1024
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. –
„Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
2) formy i zakres pomocy;
3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
§ 2. 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest
udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klas II, III
lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego i klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia
specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1024

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
w pkt 1–7
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych,
z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących,
techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk
pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których
mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej,
w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa
w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
5. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.2)).
6. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
ze zm.3)) pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 5.
7. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć w danej gminie 5%
ogólnej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw
rolnictwa.
8. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów
klas II, III lub VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klasy VI ogólnokształcących szkół muzycznych
II stopnia, klasy VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klasy III liceów plastycznych oraz klas III lub IX ogólnokształcących
szkół baletowych, prowadzonych przez tego ministra.
9. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa liczba uczniów, którym zostanie
udzielona pomoc, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkół ponadgimnazjalnych
rolniczych prowadzonych przez tego ministra.
§ 3. 1. Wartość pomocy, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty:
1) 225 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej I stopnia;
2) 225 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 559 i 567.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598
i 1004. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1024

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
3) 225 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy II–VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia
specjalnego, lub uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;
4) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
5) 770 zł – dla ucznia:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– uczęszczającego do klasy II–VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia
specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
6) 325 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
7) 325 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do klasy IV–VI szkoły podstawowej, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
lub klasy I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;
8) 770 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do klasy IV–VI szkoły podstawowej, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
lub klasy I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem
ust. 2;
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1024

9) 350 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do gimnazjum, klasy I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I–III ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych lub klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników
do kształcenia specjalnego;
10) 607 zł – dla ucznia:
a) niesłyszącego,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a i b
– uczęszczającego do gimnazjum, klasy I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I–III ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych lub klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do
kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;
11) 390 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;
12) 390 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;
13) 445 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy III liceum ogólnokształcącego, klasy III technikum, klasy VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego
lub klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
14) 445 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w lit. a–f
– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klasy VII–IX ogólnokształcącej
szkoły baletowej;
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1024

15) 175 zł – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika
do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty.
2. W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 8 i 10, korzysta z części podręczników do kształcenia
ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu
podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych
nie może być wyższa niż:
1) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 – 192,50 zł;
2) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 8 – 308 zł;
3) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 – 303,50 zł.
§ 4. 1. Pomoc, o której mowa w § 2, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,
osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego
lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny
dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
3. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze
względu na siedzibę szkoły.
4. Wniosek o przyznanie pomocy uczniowi:
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej, prowadzonych przez ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
2) szkoły ponadgimnazjalnej rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa
– składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
lub ministra właściwego do spraw rolnictwa.
5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku
można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2, do wniosku – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 6, do wniosku – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
§ 5. 1. Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra
Obrony Narodowej, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6,
oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów
uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 2, 5 i 6, ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1024

§ 6. 1. Po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa w § 5 ust. 1, w tym listy uczniów szkół prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego inne niż gmina, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby
fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent
miasta informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc, o której
mowa w § 2 ust. 6.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister ten po otrzymaniu listy uczniów,
o której mowa w § 5 ust. 2, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc,
o której mowa w § 2 ust. 6.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
minister ten po otrzymaniu listy uczniów, o której mowa w § 5 ust. 3, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów danej
szkoły, którym może być przyznana pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6.
§ 7. 1. Dyrektor szkoły, po analizie wniosków o przyznanie pomocy uczniom, o których mowa w § 2 ust. 6, biorąc pod
uwagę lokalne warunki ekonomiczne i społeczne, oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów danej szkoły, którym może
być udzielona pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy tym uczniom.
2. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą
jednostką samorządu terytorialnego, osobę fizyczną, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony Narodowej
sporządza listę uczniów, którym przyznał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 6, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
§ 8. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, na rachunek
bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
2. W przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, środki na udzielenie pomocy, o której mowa
w § 2, przekazuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na rachunek bankowy szkoły.
3. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych rolniczych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
środki na udzielenie pomocy, o której mowa w § 2, przekazuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na rachunek bankowy
szkoły.
4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1–3, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym,
osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,
w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której
mowa w § 3.
5. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ministra właściwego do spraw środowiska lub Ministra Obrony
Narodowej koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników
do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu
dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 3, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent
miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
6. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników
do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu
materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego,
osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników
lub materiałów edukacyjnych.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1024

7. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu
wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
8. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub
podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów,
koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom,
rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy,
o której mowa w § 3, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres
szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę
zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał
zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: wz. E. Bieńkowska
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Dobiegła końca lubańska Szkolna Liga Zdolnych Bieżące wiadomości Leo 0 2918 Ostatnia wiadomość 17 Czerwiec, 2009, 11:56:57
wysłane przez Leo
Przetarg na mieszkanie 50m2 w samym centrum (Szkolna 2a) - 103.700pln Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 4391 Ostatnia wiadomość 11 Luty, 2010, 17:35:46
wysłane przez Paweł Sokołowski
Przetarg na wynajem lokalu użytkowego - ul. Szkolna 2; dnia 30.07.2010 Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 3530 Ostatnia wiadomość 29 Kwiecień, 2010, 18:27:01
wysłane przez Paweł Sokołowski
Wyprawka szkolna Miasto Lubań Urząd Miasta 0 1998 Ostatnia wiadomość 06 Sierpień, 2014, 09:48:39
wysłane przez Urząd Miasta