Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Sprzedaż budynku stołówki  (Przeczytany 3895 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.Punkty: +13/-13
Offline Offline

Wpisy: 72
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« : 27 Wrzesień, 2013, 14:11:43 »

Kilka przydatnych danych, które udało mi się zebrać na tema stołówki na Bankowej 8, która będzie wystawiona na sprzedaż:

Pod rządami byłego burmistrza:

Na mocy uchwały Rady Miasta Nr XXXIII 289/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku został utworzone „Stołówki Szkolne” w Lubaniu w związku z przekształceniem gospodarstw pomocniczych:
1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bankowej 8
2. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Dolnej 8
3. Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul Kopernika 35
4. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 2
5. Gospodarstwo Pomocnicze przy Gimnazjum Nr 3 przy ul. Rybackiej 16

Zadaniem statutowym było:
1.Produkcja i sprzedaż posiłków dla młodzieży szkolnej , nauczycieli i innych osób,
2.Produkcja i sprzedaż posiłków dla dzieci i młodzieży wytypowanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
3.Opieka nad młodzieżą –zachowanie się w Stołówkach Szkolnych, kultura spożywania
posiłków, umiejętność posługiwania się sztućcami, bezpieczeństwo w czasie
przebywania na terenie zakładu.

Uchwała Nr XXXV/264/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 26 kwietnia 2005 r. tworzy Zakład Budżetowego „Stołówki Szkolne” w Lubaniu . Nowo utworzony zakład budżetowy jest następcą prawnym zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Zadaniem zakładu jest produkcja i sprzedaż posiłków.

UCHWAŁA NR LV/322/2010 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 października 2010 r. przekształciła Zakład Budżetowy „Stołówki Szkolne” w Lubaniu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową z dniem 1 styczeń 2011r..

Dla wyjaśnienia pojęć:
JEDNOSTKA BUDŻETOWA -jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

ZAKŁAD BUDŻETOWY —jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Może także otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Ponadto, w zakresie określonym w odrębnych ustawach, samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową.

W tym miejscu kończą się rządy byłego burmistrza i od tego momentu następują rządy obecnego burmistrza:

UCHWAŁA NR XIX/146/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 r. , z dniem 30 czerwca 2012 r likwiduje „Stołówki Szkolne” w Lubaniu. Mienie przejmuje w użytkowanie nowo utworzony: Ośrodek Wsparcia Dziennego jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Lubań. Pracownicy likwidowanej jednostki automatycznie przechodzą z dniem 1 lipca 2012r. do nowego pracodawcy: Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7. W statucie powstałej jednostko następuje wpis:
Ośrodek otrzymuje w posiadanie:
a) nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym położoną w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 7, Dz. Nr 42, Obr. III, AM 5 o pow. 982m2,
b) nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym położoną w Lubaniu przy ul. Bankowej 8 ,Dz. Nr 48/1, Obr. III, AM 4 o pow. 1500m2.

Zakres działalności powstałej jednostki:
1. Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie wspierania rodziny poprzez przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, pomocy w integracji, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka przejawiające się w formie
opiekuńczej i specjalistycznej.
2. Ośrodek prowadzi działania w zakresie: zapewnia dziecku opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizowanie czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych.
3. Ośrodek prowadzi również działalność w zakresie podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych i kulturalnych, promocji i pobudzania aktywności społecznej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, produkcji i sprzedaży posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli i innych osób wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej, wynajem sali na imprezy okolicznościowe, a także ich organizowanie, świadczenie usług w zakresie
gastronomii.

UCHWAŁA NR XXXVI/269/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 kwietnia 2013 r. wykreśla z statutu Ośrodka Wsparcia Dziennego, zapis o posiadanym w użytkowanie majątku przy ul. Bankowa 8. – Jedynym radnym głosującym przeciw jest radny Krzysztof Jaworski, 1 radny się wstrzymuje, 2 radnych jest nie obecnych, 2 radnych w trakcie opuszcza sale rajców.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 154/2013 z dnia 25 września 2013 roku o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Lubaniu przy ul. Bankowej 8 (tj. działka nr 82 AM 4 Obręb III), stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań.

Teraz spróbujmy zrozumieć tok myślenia UM, który doprowadził do obecnej sytuacji i i do czego nas próbują przekonać:

Miasto nie ma pieniędzy, więc musi szukać oszczędności w budżecie miasta i ciąć koszty, a stołówka przynosi straty. Roczny koszt funkcjonowania jej to ponad 800 tys. zł. MOPS czy rodzice dzieci szkolnych płacą jedynie koszt tzw. „wsadu do kotła”, czyli żywności. Za pensje kucharek i innych zatrudnionych. administracji, opłaty za gaz, prąd czy ubezpieczenie płacić musi miasto. Nie sprzedaje się za dużo obiadów dodatkowych – pełnopłatnych, jednostka nie zarabia z innych dochodów, gdyż nie może prowadzić działalności gospodarczej. Dotacje centralne są coraz mniejsze. Firma cateringowa to najlepsze rozwiązanie, gdyż zapewni dobrą jakość za niższy koszt – ok. 400 tys. zł rocznie (MOPS), czyli miasto wypełni swoje zobowiązania pomocy społecznej wobec najbiedniejszych i dzieci w szkołach – do których firma też je dostarczy.

Kilka zebranych danych z raportów o stanie miasta za 2011 i 2012:

Od 1.01-30.06.2012r. Finanse Stołówki Szkolne:
koszt (dotacja z budżetu)w wysokości: 826 122 zł
Przychody własne: 584 948,39 zł
Miasto dopłaciło ok. 241 tys zł

Wg danych „Stołówki Szkolne” w 2011 i 2012 roku zatrudniało 13 osób na 12,5 etatu. Dziennie, średnio w 2011 roku wydawano 544 posiłków, w tym 155 darmowe dla dzieci, pd 1.01-30.06.2012r. wydawała średnio 569 obiadów (w tym 167 bezpłatnych posiłków dla uczniów). Potem jako Ośrodek Wsparcia Dziennego od 01.07-31.12.2012r. przygotowywali już średnio 463 obiady, w tym 162 bezpłatne dla uczniów. Łącznie OWD zatrudniał 15 osób na 14 etaty.

Na 2012 roku zaplanowano wydatki na Stołówki Szkolne w wysokości 839.505 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391.906 zł,
pozostałe wydatki 447.599 zł.

Od 1.01-30.06.2012r. Finanse Stołówki Szkolne:
koszt (dotacja z budżetu) w wysokości: 542 770,97 zł
Przychody własne: 294 493,50 zł

Od 01.07-31.12.2012 Finanse OWD:
koszt (dotacja z budżetu)w wysokości: 427 100,27 zł.
Przychody własne: 277 957,15 zł
Strata wyniosła ok 397 tys zł.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży obiadów w stołówkach szklonych w 2012r został ustalony w kwocie 590.000zł, to został zrealizowany w wysokości 572 450,65 zł, tj. 97,025% planu rocznego. Dochody w 2012 roku były mniejsze niż dochody w 2011, które wyniosły 584 948,39 zł. Tak duża strata spowodowana została prawdopodobnie kosztami remontu (adaptacji) pod przedszkole, które było realizowane przez okres wakacji w 2012.

W 2013r. plan dochodów wynosi 629.036 zł i został wykonany w kwocie 291.491,79 zł, tj. w 46,34% planu rocznego. Są to dochody z posiadanej stołówki szkolnej, która
uległa likwidacji z dniem 1 lipca 2013 roku. Dodatkowe są należności, które mają wpłynąć w wysokości 39755,52 zł, czyli łącznie zarobiły 331 247,31 zł. Wydatki łącznie na 532 075,56 zł (prawdopodobnie odprawy doszły), przy czym na cały 2013r. zaplanowano wydać 806 612 zł.

Jak widać największym płatnikiem tutaj był i jest MOPS, który w przeprowadzanych przetargach wybierał oferty:
210.473,63 zł GASTRO-FAZA – II 2013
279 208 zł Stołówki Szkolne – I 2013
359.000 zł Stołówki Szkolne – za cały 2012

Co ciekawe MOPS zawsze (w 2009-2012) wystawiał ogłoszenie o zamówieniu dot.:”Przygotowania, dostarczenia i wydania na terenie miasta Lubań gorących posiłków dla podopiecznych” na cały rok. Dzięki temu płacił mniej. W tym roku o dziwo pierwszy raz puścili ogłoszenie na okresy półroczne, co spowodowało, że zapłacą prawie 480 tys., czyli o 110 tys. więcej niż w poprzednim roku. Czyżby już wtedy planowano likwidację, jeszcze zanim radnym przedstawiono projekt?Co?

Teraz kilka zebranych informacji o poniesionych nakładach:

2003r. Adaptację pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kuchnię w stołówce przy ul. Bankowej w kwocie 77.000 zł (planowano). Wykonanie robót remontowo – budowlanych, wymiany instalacji elektrycznej, wykonaniu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej i c.o. oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego (gastronomicznego). – Protokół Nr XIV/14/2003/10 28 X.2003

2004r. Wykonano remont dachu, instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, izolację pionową na części ścian piwnic, kanalizację deszczową dla budynku wraz z jej włączeniem w istniejącą sieć oraz remont schodów. Koszt wykonanych robót wyniósł 115 023,97 złotych brutto.
2005r. Wykonanie elewacji budynku, pozostałej części izolacji pionowej i remontu tarasu, wydano 207 122 zł(sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005)
2006 – remont budynku ul. Bankowa – 35 575 zł (dokończenie inwestycji z roku 2005),

Ogólnie wg byłego burmistrza w latach 2004-2006 przeprowadzono generalny remont budynku. Wymieniono pokrycie dachowe, odrestaurowano elewacje i wnętrza oraz utworzono kuchnię wraz zapleczem. W ciągu 3 lat wydano na ten cel ponad 500 tyś. zł.

2012r. – Spółka PEC w ramach swych zadań statutowych związanych z zaopatrzeniem mieszkańców i instytucji w ciepło w roku 2012 prowadziła następujące prace inwestycyjno – remontowe: wykonanie przyłącza do budynku stołówek szkolnych przy ul. Bankowej 8 w Lubaniu wraz z dwufunkcyjnym węzłem cieplnym o mocy 60/40 kW. Wartość ok. 95 500 zł.

2012r. – remont pierwszego piętra pod tymczasowe przedszkole. Koszt nieznany.

Koszty przewyższają przychody, jednak czy w tym kierunku zostało cokolwiek zrobione?? Tnie się koszty najprościej – likwidując i sprzedając, jednak prawdziwym wyzwaniem i odzwierciedleniem profesjonalnego zarządzania jest umiejętność szukanie nowych kanałów dystrybucji (zwiększenie sprzedaży) oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania. Mam nadzieję, że komuś te dane się przydadzą.
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +13/-13
Offline Offline

Wpisy: 72
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #1 : 27 Wrzesień, 2013, 19:41:01 »

ZARZĄDZENIE NR 150/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie: podwyższenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 8 (tj.działka nr 82 AM 4 Obręb III, o powierzchni 3120 mkw) Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm) Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

§ 1.
W związku z otrzymaniem operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 8 na działce nr 82 AM 4 Obręb III, o powierzchni 3120 mkw, podwyższa się cenę wywoławczą przy ogłaszaniu pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż tej nieruchomości do ceny 710.000,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) .

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Lubań
Arkadiusz Słowiński
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Użytkownik zbanowany
*

Punkty: +33/-83
Offline Offline

Wpisy: 190
Znajomi: 2
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #2 : 27 Wrzesień, 2013, 23:41:53 »

To może warto powalczyć?
http://www.lubański.eu/?p=13289#comment-5330
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Przekazanie budynku warsztatów Informacje i Komunikaty Instytucji x 0 2636 Ostatnia wiadomość 13 Maj, 2008, 09:22:49
wysłane przez x
Zezwolenia na Sprzedaż Alkoholu Bieżące wiadomości Leo 0 2371 Ostatnia wiadomość 20 Maj, 2009, 08:14:51
wysłane przez Leo
SOFA NA SPRZEDAŻ Ogłoszenia drobne MARTUSZKA 0 2630 Ostatnia wiadomość 01 Maj, 2010, 19:16:11
wysłane przez MARTUSZKA
ZAMIANA LUB SPRZEDAŻ Ogłoszenia drobne MARTUSZKA 0 2465 Ostatnia wiadomość 21 Czerwiec, 2010, 12:37:33
wysłane przez MARTUSZKA
Mieszkanie na sprzedaż - 76m2 Ogłoszenia drobne biolon 0 2621 Ostatnia wiadomość 05 Grudzień, 2010, 14:37:49
wysłane przez biolon
Przetarg na sprzedaż mieszkania. Komercyjnie - Biznes, firmy, etc AZWRSP 0 2303 Ostatnia wiadomość 16 Kwiecień, 2012, 12:47:00
wysłane przez AZWRSP
HERB NA BUDYNKU STAROSTWA Powiat lubański powiat 0 3627 Ostatnia wiadomość 03 Lipiec, 2012, 10:51:50
wysłane przez powiat
KRÓLIKI NA SPRZEDAŻ Ogłoszenia drobne AngelikaT0904 0 2224 Ostatnia wiadomość 20 Marzec, 2013, 19:39:46
wysłane przez AngelikaT0904
Sprzedaż telefoniczna Ogłoszenia drobne sprzedaztele 0 1619 Ostatnia wiadomość 19 Maj, 2013, 11:55:13
wysłane przez sprzedaztele