Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 42   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: To już nie są żarty  (Przeczytany 491177 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*

Punkty: +178/-67
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1953
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #30 : 01 Kwiecień, 2013, 08:15:37 »

Miłego dyngusa.. Uśmiech


układ.JPGPolski thriller “Układ Zamknięty” to oparta na rzeczywistych wydarzeniach historia trzech wspólników, walczących z zarzutami, które stawia im skarbówka i prokuratura. Któregoś dnia trzej biznesmeni zostają pokazowo zatrzymani, ponieważ zarzuca się im funkcjonowanie w mafii i pranie brudnych pieniędzy. Jest to konsekwencja spisku przekupionych urzędników – prokuratora i naczelnika urzędu skarbowego. Mężczyźni trafiają do kryminału, a ich firma zostaje doprowadzona do rozpadu. Po latach na skutek nie udowodnienia im przestępstwa sprawy prowadzone przeciw przedsiębiorcom zostają odwołane, a oni sami dostają od państwa niewielkie zadośćuczynienia.

Ustawa z dnia 18 marca 1921 roku
o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.
(Dz. U. Nr 30 poz. 177)Art. 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych i służbowych:

kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego;

oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. Z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47 – 49 niem. k. k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania lub ukrywania prawdziwych - będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik, winny:

przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;

innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku
- będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych be zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych a art. 1 i w ust. 2 art. 2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 art. 2 niniejszej ustawy – będzie karany ciężkim więzieniem (domem karnym) od 4 do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo – będzie krany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich,chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wypadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sad wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1 – 4 i cz. 1 art. 5 niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5 za występek.
Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem.
Karom za udział, przewidzianym w art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. Z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).

Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz. 2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosują się do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków, przewidzianych z art. 151 cz. 3 k. k. ros. Z r. 1903 i w § 9 austr. u. k. z r. 1852).

Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, - wolny będzie od kary.

Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej, o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co do winy i kary we wszystkich instancjach przez sad karny w składzie 3 sędziów państwowych.
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sadu pierwszej instancji we wszystkich sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji.
Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczyć oskarżonemu obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru.
W b. dzielnicy austriackiej stosuje się odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.
Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować ustawę z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. Nr 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z1921 r. Nr 2, poz. 4).
Przepisy ustawy niniejszej stosują się odpowiednio i w wypadkach, gdy przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5 dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sadownictwu wojskowemu.

Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swem działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust. Nr 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Nr 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na nim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Nr 18, poz. 101).

Art. 18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości, a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Marszałek: Trąmpczyński
Prezydent Ministrów: Witos
Minister Sprawiedliwości: w. z. Dr. J. Morawski
Minister b. Dzielnicy Pruskiej: W. Kucharski


1. uproszczenie prawa - na nowo prawo podatkowe, obniżenie kosztów pracy, likwidacja ulg podatkowych - każdy normalny człowiek powinien być w stanie samodzielnie prowadzić prostą księgowość...np. sklepu - to żadna filozofia - ale u nas to jest już niemożliwe____
2. likwidacja senatu i zmniejszenie liczby posłów____
3. ograniczenie biurokracji i stanowisk urzędniczych (agencje, jednostki pomocnicze, doradcy...- polityk powinien jedynie wyznaczać kierunek – obsada powinna być merytoryczna )_____
4. pełna osobista odpowiedzialność za swoje decyzje na stan. Administr. - nie ma przymusu pracy w urzędach______
5. dwanaście pensji w jednostkach publicznych czyż nie mamy 12 miesięcy?_____
6. likwidacja wszystkich przywilejów branżowych (nauczyciele, górnictwo, policja, sędziowie)____
7. zmiana prawa związkowego - być może jedna centrala, żadnych przywilejów w firmach dla tzw. działaczy_____
8. odsunięcie kleru od państwowej kasy - usuniecie religii ze szkół - zobaczcie, jak wygląda religijne skupienie w szkole... może etyka? Religia powinna wrócić do salek katechetycznych – i być wyborem____
Koniecznie wprowadzenie edukacji ekonomicznej -gospodarka -to wojna w czasach pokoju__
9. zniesienie immunitetów za pospolite i ewidentne wykroczenia i przestępstwa______
10. zaostrzenie kar za zbrodnie i przestępstwa o wysokiej wartości materialnej______
11. obniżenie wysokich emerytur uprzywilejowanych – powinien być niższy zus więc wysokie emerytury muszą zostać obniżone - do dzisiejszego stanu przyczyniło się już poprzednie pokolenie – (zadłużenie gierka zostało spłacone w ubiegłym roku)

Ktoś z takimi hasłami wyborczymi nie szans na wybór … a to tylko .. głos rozsądku.

Jak to możliwe, że Hindus w Londynie bez żadnego wykształcenia zakłada budę z z masala chicken , daje zatrudnienie Polakom... i sam sobie radzi z całym biznesem (bez szkoleń unijnych)?

układ.JPG

* układ.JPG (44.24 KB, 370x526 - powiększony/pobrany 2161 razy.)
« Ostatnia zmiana: 01 Kwiecień, 2013, 08:18:48 wysłane przez widelec » Zgłoś do moderatora   Zapisane

nie czyń jako ja czynię ino jak nauczam...mark...


*

Punkty: +214/-137
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 590
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy ZnajomychWWW
« Odpowiedź #31 : 01 Kwiecień, 2013, 21:16:22 »

A co na naszym podwórku?
Dolny Śląsk nie zostaje w tyle, też ma swoje "układy zamknięte".
Zanim wsiądziemy do tego rollercoastera i zapniemy pasy zajrzyjmy do Konstytucji.


   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
    z dnia 2 kwietnia 1997 r.

    PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.


Przez chwilę było pięknie, podniośle...
Się prawie do łez wzruszyłem Duży uśmiech

"W imię Boga za naszą i waszą wolność"
"Bóg Honor Ojczyzna"
"Żywią i bronią"

Srutu tutu...
Czy to coś jeszcze znaczy?

Jeszcze tylko jeden fragment z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 54, pkt. 1
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.


I jedziemy...
Układ zamknięty?
Proszę bardzo:
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=interwencje&id=163
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=interwencje&id=1577

W zasadzie to nie powinno dziwić.

Nic z tym nie zrobimy, dopóki to będzie działało tak jak przedstawia to Janusz Wojciechowski:

"Jakakolwiek naprawa państwa wymaga tej jednej, podstawowej zmiany – musi się zmienić system rozpatrywania skarg.

Konstytucja przyznaje obywatelom prawo skargi. I ludzie skargi piszą, zwykłe, polecone, nie zdając sobie sprawy, ze to próżny trud, bezsilne złorzeczenia. Załatwianiem skarg w Polsce rządzi bowiem niepodzielnie pięć następujących zasad:

Zasada pierwsza – Władza musi wiedzieć, kto się na nią skarży, dlatego skargi anonimowe nie są rozpatrywane. Co ciekawe – w odwrotną stronę ta zasada nie obowiązuje i na przykład władza skarbowa anonimowe donosy przyjmuje chętnie. Anonimy przeciw obywatelowi są mile widziane, natomiast anonimy przeciw władzy są niedopuszczalne.

Zasada druga – odpowiedzi na skargę udziela ten, kogo skarga dotyczy. Stary to obyczaj, silny jak prawo, że możesz pisać do wszystkich świętych, do ministrów, marszałków czy prezesów, a odpowiedzi na skargę zawsze udziela ten urzędnik, na którego skarga została wniesiona.

Zasada trzecia – odpowiedź na skargę powinna być możliwie zawiła i jak najmniej zrozumiała, w tym celu zaleca się cytowanie w odpowiedzi jak najwięcej przepisów prawnych, orzeczeń sadowych itp., natomiast należy unikać odpowiedzi wprost na zarzuty skarżącego.

Zasada czwarta – skargi dzielą się bezzasadne i oczywiście bezzasadne. Przyznanie racji skarżącemu jest niedopuszczalne, nieliczne przypadki, w których przyznano rację skarżącemu, stanowią wyjątek potwierdzający regułę oczywistej bezzasadności wszelkich skarg.

Zasada piąta – złożenie skargi nie powinno pozostać bezkarne, a przynajmniej powinno doprowadzić do pogorszenia sytuacji skarżącego. Jeśli skarżący zarzuca, dajmy na to, przewlekłość postępowania, to po wniesieniu skargi postępowanie powinno tym bardziej ulec spowolnieniu. Dobrze jest też znaleźć w skardze takie elementy, które pozwolą postawić delikwenta w stan oskarżenia za pomówienie, zniesławienie lub naruszenie dóbr osobistych.

Wszelka walka z korupcją, nepotyzmem, aferami, wszelkie próby naprawy państwa, nie powiodą się, jeśli nie dojdzie do złamania powyższych pięciu zasad."

Oprócz tego, doprowadzić należy do zmiany ordynacji wyborczej.
http://zmieleni.pl/

I to by...
A nie, byłbym zapomniał.
Jeszcze wisienka na torcie:
http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=urzednicy&id=2172

I to by było na tyle. Na razie...

Pozdrawiam

tsetse
« Ostatnia zmiana: 01 Kwiecień, 2013, 21:20:52 wysłane przez tsetse » Zgłoś do moderatora   Zapisane

Aequitas et VeritasPunkty: +82/-42
Offline Offline

Wpisy: 281
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Teresa Zembik Przewodnicząca NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


« Odpowiedź #32 : 01 Kwiecień, 2013, 23:58:31 »

Tsetse! Duży plus i dziękuję za linki!
Zgłoś do moderatora   Zapisane


*

Punkty: +214/-137
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 590
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy ZnajomychWWW
« Odpowiedź #33 : 04 Kwiecień, 2013, 11:07:44 »

Chociaż to też nie są żarty, dzisiaj "pojedziemy" tak trochę kabaretowo.
Jak bym to napisał 01 kwietnia to nikt by nie uwierzył Duży uśmiech
Jakiś czas temu, "nasza" czyli Dolnośląska Izba Rolnicza sfinansowała wyjazd roboczy do Maroka.
Po co?
Nawet mi, trudno uwierzyć w to co piszę, ale tak było.
Otóż, DIR zapłaciła za wyjazd do Maroka delegata (delegatów?) rolników. W trakcie tego wyjazdu miano oceniać ziemię, którą Polacy (polscy rolnicy Duży uśmiech) mogliby dzierżawić.
Przywieziono nawet w woreczku, próbki ziemi do badań...

Można o tym przeczytać w Nowinach Jeleniogórskich z 12 kwietnia 2010 r. strona 16, artykuł Zbigniewa Rzońcy "Składał doniesienia do prokuratury, chcą go odwołać. Zły ptak rolniczy"
O, kropki...!
Z Maroka ziemię przywozić!?
Nawet "Neonówka" czy też "Kabaret Hrabi" by tego nie wymyślili, ale od czego mamy Dolnośląską Izbę Rolniczą, która zapłaciła nie tylko za "jedno oko na Maroko..." ale nawet za prywatną imprezę"Komety" (dowiemy się o tym z tego samego artykułu).
Oj tam, oj tam.
Przez pomyłkę zapłaciła... za imprezę a dokładnie za bigos, nie za Maroko. Oczywiście, to że zapłacono omyłkowo, to się okazało dopiero później, po zawiadomieniu prokuratury.
Cytat ze wspomnianego artykułu:
"Nie wiadomo dlaczego wysłano go [rachunek za bigos "Komety"] do Wrocławia, do Izby - tłumaczy. Księgowa z niewiadomego powodu rachunek potem podpisała. I tyle"
I tyle...
O, kropki... Po prostu, i tyle!
Posłanka Sawicka kręciła lody, "Kometa" kręci nawet bigos Duży uśmiech
Wróćmy do ziemi.
"John – Ziemi ja chcę od ciebie, ale tamtej z Krużewnik, co ją matka w woreczku przywiozła..."
Gdyby Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wysłała delegata do Maroka w poszukiwaniu ziemi, to bym jeszcze zrozumiał ale Dolnośląska Izba Rolnicza?
Przecież DIR doskonale wie co jest w Lubomierzu Duży uśmiech
http://www.sami-swoi.com.pl/index.php/article/137
Po co wyprawy robić do Maroka, w Lubomierzu można nabyć ziemię z Krużewnik Duży uśmiech
Mało tego, w Lubomierzu można też nabyć granaty do świątecznego ubrania Duży uśmiech
Oj, zły to ptak co cudze chwali a swego nie chce znać.
Niestety... a może raczej na szczęście, ptak chociaż z pozoru duży Duży uśmiech to już nielot i miejmy nadzieję, że tak już mu zostanie.

Ja rozumiem, to i tamto (a sporo jeszcze przed nami), ale bigos?
Nawet bigos?

Pozdrawiam

tsetse
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Aequitas et Veritas
Przyjaciel forum
*

Punkty: +178/-67
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1953
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #34 : 04 Kwiecień, 2013, 16:08:21 »

<a href="http://www.youtube.com/v/nnV--nvvJfs?hl=pl_PL&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/nnV--nvvJfs?hl=pl_PL&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0</a>

"Nie dość, że pani pojebane kraje dookoła, to i pojebany rząd mamy, przez który jesteśmy bezsilni, kurwica mnie bierze, jak wnikam w to co się dzieje na świecie, i w Polsce. Rząd chce wszystko wysprzedać, a Polska powinna być właśnie samowystarczalna, powinny być państwowe fabryki, huty, stacje, koleje i wyciągi, stacje benzynowe,hipermarkety.Teraz to wszystko albo już jest zagraniczne, lub wyprzedawane. Nawet legenda,HSW poszła do Chinoli. Wziąć klamkę i strzelić sobie, lub politykom w łeb."

"Transformacja odbyła się za pieniądze i pod dyktando zwycięskiego w zimnej wojnie Zachodu. Zamiast wzmacniać fundamenty suwerennego bytu państwa i narodu, skupiono się na szybkiej i bezwarunkowej integracji. Bez żadnego planu i strategii. Efekt jest taki, że naród wymiera, a miliony młodych marzą o emigracji. Polska staje się peryferyjnym krajem Zachodu, a rodacy przestają wierzyć w swoją narodową i państwową podmiotowość. Elity nie wierzyły w nią od samego początku.

Bankructwo III RP jest faktem. Każdy, kto ma oczy, widzi je; każdy, kto ma uszy, o nim słyszy. Najpilniejszym obecnie zadaniem jest wychowanie nowych propaństwowych i pronarodowych elit, na wzór tych z międzywojnia.

To dopiero będzie prawdziwy początek IV Rzeczypospolitej."

http://wpolityce.pl/artykuly/50391-w-najnowszym-numerze-tygodnika-sieci-likwidatorzy-czyli-ii-rp-zbudowala-gospodarczy-fundament-polski-iii-rp-ma-na-sumieniu-jego-rozbiorke

Zgłoś do moderatora   Zapisane

nie czyń jako ja czynię ino jak nauczam...mark...Punkty: +38/-27
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 395
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #35 : 04 Kwiecień, 2013, 17:40:49 »

Mareczku, toż to było zawsze, Polska to kraj ludzi skorumpowanych a więc nieideowych, wszystko to wina Fenicjan- bo wymyślili pieniądze ponieważ nie mieli czym się wymienić w handlu wymiennym, Templariuszy- bo wymyślili lichwę, ponieważ nakradli tyle dobra, że nie mieli gdzie tego trzymać, Marksistów- bo naczytali się głupot, aż w to uwierzyli, i Filozofów- którym się wydawało ( niektórym wydaje się do teraz)że wszystko już im się przyśniło, tak więc co co jambo i do przodu.
Zgłoś do moderatora   Zapisane


*

Punkty: +214/-137
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 590
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy ZnajomychWWW
« Odpowiedź #36 : 04 Kwiecień, 2013, 21:21:55 »

Widzisz widelec!
Nawet bigos!
Po cichu liczę na to, że mi nie "skopiesz tyłka" za to, że "mieszam" w Twoim wątku.
Miałem założyć "swój" ale pomyślałem, że natworzy się tych wątków-światów równoległych i będzie się trudno ogarnąć Mrugnięcie
Cytat ze strony www.aferyprawa.eu (tekst opublikowany 26 października 2010 r - proszę zwrócić uwagę na podkreślenie):
"Po rozkradzeniu majątku ogólnonarodowego apetyt urzędników wcale nie zmalał - wprost przeciwnie.
Ich ilość przecież wzrosła.
Jednak co kraść, jak praktycznie nic nie zostało? Nie do końca powiodło się kradzież największych firm: ORLEN, KGH MIEDZ, PZU,  czy energetycznych, [za wielu było tym przekrętem zainteresowanych:-)], ale i tak stale wykradane są z nich miliony. Istotne jest, że wszystkie większe banki też w praktyce zostały ukradzione narodowi - oczywiście kosztem społeczeństwa, które teraz swoją nędzą płaci za to."

Co kraść? Duży uśmiech A nawet bigos! Duży uśmiech
Jeszcze chwila a okaże się, że padnie Turów. Do niedawna dawali radę ale jak długo można znosić to wyprowadzanie milionów.
Wcześniej oferty na dostawy biomasy do współspalania składało się w samej elektrowni, później w ELTUR-SERWIS w Bogatyni, później w ELBIS w Bełhatowie.
Wiadomo, że biomasę opłaca się dowozić maksymalnie z odległości do 100 km od odbiorcy. Naturalnym powinno być też, że sprawy związane z dostawami biomasy do odbiorcy załatwia się u odbiorcy w Turowie a nie gdzieś w środku Polski!
O co chodzi? Właśnie chyba o to, aby tak zamotać i zakręcić, aby te miliony niepostrzeżenie wyprowadzić do "czarnej dziury".
W dodatku, zamiast kontraktować i kupować biomasę u krajowych producentów, pozwolono na sprowadzanie pelletu do współspalania w energetyce zawodowej, z Ukrainy albo łupin orzecha kokosowego z Afryki a na koniec postawiono producentów biomasy przed widmem bankructwa. Kto ponosi winę za to, że teraz energetyka zawodowa zrywa kontrakty na dostawy biomasy i woli płacić kary? Kogo obchodzi, że pracę może stracić ok. 60 000 ludzi a ci co zainwestowali w produkcję biomasy, wzieli nie małe kredyty na zakup maszyn i budowę hal produkcyjnych, z dnia na dzień staną się bankrutami i nie wygrzebią się do końca życia?
Według tego co pokazał widelec, według ustawy z 18 marca 1921 r. osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy powinny być rozstrzelane Duży uśmiech
"Wracamy" do Turowa. Od kiedy, jakiś czas temu, natworzono różnych spółek-córek, ELTUR-SERWISÓW, ELBISÓW, ELBISÓW II, namieszano i namotano, nie wiadomo było czy "rządzi" jeszcze ten co rządził czy teraz to już rządzi ktoś w Bełchatowie, czy PGE Gubin Sp. z o.o. czy PGE GiEK S.A., kasa zaczęła płynąć w Polskę czyli do tej tajemniczej "czarnej dziury", w której rozpływa się to co jeszcze nie zostało rozkradzione wcześniej.
Efekt był do przewidzenia: teraz jest lament bo "Turów" ma zwolnić około 1 800 pracowników. Jeszcze, z rozpędu, można przeczytać na ich stronach, jaka to świetlana przyszłość i rozwój... warto sobie poczytać a nawet kopie zrobić, bo może zniknąć jak blog "Komety", na którym to mieliśmy obiecane, że wyjaśni "pomyłkę sądową" Duży uśmiech
Jeszcze trochę takich "rządów" to Turów zniknie, tak jak Centrala Nasienna w Lubaniu Duży uśmiech
Turów ma jednak potencjał: może sprzedawać bilety wstępu na taras widokowy, z którego można zajrzeć do dziury Duży uśmiech
Jeśli już mają zwalniać, to nawet wiem od kogo powinni zacząć...

Spokojnie, Panie Prezesie, Dyrektorze Duży uśmiech swoich nie ruszą.
Kogoś jednak trzeba zwolnić.
Trzeba wybrać takich, dla których to nie będzie dramatem. Prezesa czy dyrektora jak "zwolnią" to tylko tak dla picu, pracę im dadzą gdzie indziej.
Teraz napiszę coś co może nie będzie przyjemne, może się gromy posypią...
Taka jednak jest rzeczywistość, czy się to komuś podoba czy nie:
Zacząć trzeba od chłopo-robotników.
Tu też bez paniki, nie od tych co mają 10 czy 20 ha, bo z tego wyżyć się nie da.
Są tacy, co mają ponad 100 ha i jeszcze pracują w Turowie, zajmując miejsca pracy tym co nie mają nic. Na czas prac polowych biorą zwolnienia lekarskie, swoje uprawią i jeszcze zdążą usługi sąsiadom porobić Duży uśmiech a urlopy wykorzystują na wczasy zagranicą.
Z jednej strony nie dziwię się bo biorą przykład z góry, od prezesów, dyrektorów, polityków, ministrów itp. ale z drugiej strony, zabierają chleb tym co nic nie mają.
Trudno, od kogoś zacząć trzeba Duży uśmiech a więc takie kryterium byłoby sprawiedliwe i zgodne z ideami zasad współżycia społecznego
Przecież nie wmówi mi nikt, że to jest zaradność, pracowitość itp. To takie samo oszustwo, kradzież i kombinowanie jak na górze.
A jeszcze jak słyszę, jak taki "górnik zagonowy" narzeka na rząd i ministrów, jak to oni kombinują... to widzę tu idealnie efekty powiedzenia "Ryba psuje się od głowy". Zaraza zaczyna rozchodzić się na całe ciało.
Jeśli wszyscy, od góry do dołu, zaczną tak postępować, to nie ma zmiłuj, ratować czy naprawiać nie będzie już co. Utonie ten kraj sam, bez zaborów, rozbiorów czy innych teorii spiskowych.
Cytuj
Bankructwo III RP jest faktem.

Faktem jest też to, że jakoś nikogo to nie dziwi.
http://finanse.wp.pl/kat,104596,title,Polska-to-nie-zielona-wyspa-tylko-tonacy-okret,wid,15456564,wiadomosc.html

1. tabela_plp455.jpg


Idziemy do przodu aż dech zapiera.
Jak za Gierka a może nawet z większym rozmachem Płacz
Cytat z powyższego linku:
Cytuj
Po przemianach ustrojowych przyjęto w Polsce inną wizje rozwoju państwa niż np. w Niemczech, które postawiły na budowę przemysłu i są teraz czwartą potęgą świata. Polska nie dbała o swój przemysł, a program powszechnej prywatyzacji sprawił, że majątek się rozpłynął - mówi Teluk.

Majątek się rozpłynął... w ministerstwach przyznali sobie "trzynastki"...
Korupcja hula...
NFZ-Pavulon kosi...

dance-macabre1.jpg- Żyje nam się lepiej - oznajmił w expose sejmowym premier.
- To fajnie wam - pomyślał naród.

Pozdrawiam

tsetse

1. tabela_plp455.jpg

* 1. tabela_plp455.jpg (55.32 KB, 455x533 - powiększony/pobrany 1479 razy.)
dance-macabre1.jpg

* dance-macabre1.jpg (13.45 KB, 496x168 - powiększony/pobrany 1398 razy.)
« Ostatnia zmiana: 04 Kwiecień, 2013, 21:32:33 wysłane przez tsetse » Zgłoś do moderatora   Zapisane

Aequitas et Veritas
Przyjaciel forum
*

Punkty: +178/-67
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1953
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #37 : 04 Kwiecień, 2013, 23:15:30 »

Ciesze się ,że" mieszasz" ;)z założenia to wątek"worek", który to raczej nie ma nic wspólnego
ze złą intencją wykpiwania sobie z nieudolnych ,totalnie  już gubiących się w przekonaniu co do przynależności narodowej elity "władz''a raczej konsolidacja w jednym miejscu reakcji społecznej na zakłamanie  i miłościwe oddanie się tej strategii przez zaszantażowane
ludziki...To co się dzieje na różnych mediach, w każdej postaci to na niespotykaną skalę
dramatyczna eskalacja nieporadności i poddaństwa .Nikt już nad niczym nie panuje, nawet konstytucja  /jaka jest taka jest/ się boi trybunału konstytucyjnego..
 -nie ulega wątpliwości-, że ma to  oddźwięk na dole.- sam zwracasz na to uwagę i słusznie-
skoro na górze ,cham i znawca karaluchów Niesiołowski może , to dlaczego cynizm nie ma prawa zawitać u dołu...prawo na to pozwala ,więc sześciolatki bądą miały na ścianie "pierwszego poetę "w ten sposób wyedukowani spokojnie będą mogły wyjechać na wakacje do izraela..
Mnie już nawet kabarety nie smieszą, ostatnio oglądam 'MIODOWE LAtA'
Czy kto wie dlaczego nie leci w tv? za to mamy 4-ech pancernych czy ogniem i mieczem..
a i mamy programy o przedsiębiorczości ,w których w tle wisi Orzeł przekrzywiony na bok?
Jutro dojdzie może jaka nowina.. Chichot

mark...
Zgłoś do moderatora   Zapisane

nie czyń jako ja czynię ino jak nauczam...mark...
Aktywny użytkownik
*

Punkty: +475/-99
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 2611
Znajomi: 7
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


http://trickymind.pl/wp-content/uploads/2013/12/wo


« Odpowiedź #38 : 05 Kwiecień, 2013, 10:03:23 »

Tsetse bardzo bym chciała powiedzieć, że się myślisz, bo taka rzeczywistość to koszmar ale niestety w tym co piszesz jest wiele racji. Często słyszy się opinię, ze to Unia rozwala nam gospodarkę i niszczy ten kraj ale prawda jest taka, że najwięcej szkód, oszustw, krętactw itp świństw robimy sobie sami, my Polacy, ci sami którzy, tak dumnie nazywamy się patriotami cytując przy tym wzniosłe hasła. Większość z nas uważa się za katolików, szczyci się swoją pobożnością a za cały gnój, który tworzymy wokół siebie obwiniamy żyda, geja itd. Głośno krzyczymy nie dla in vitro ale gdy jakiś duchowny molestuje niewinne dziecko to uważamy, że to nie nasza sprawa i że wyciąganie takich spraw na światło dzienne jest niemoralne. Wygodniejsze dla nas jest zamiatanie różnych spraw pod dywan. Jesteśmy narodem zakłamanym. Czasem aż opadają ręce jak człowiek patrzy na to wszystko.
Przykro mi jeśli kogoś uraziłam, bo nie było to moją intencją ale niestety tak właśnie odbieram nasza polską rzeczywistość.     
Zgłoś do moderatora   Zapisane

Jolanta Dobrzyńska - podobno baba z jajem  Mrugnięcie

(...) czasem pomimo pozorów religijności czyjś stan umysłu może być bardzo negatywny. Prawdziwa duchowość powinna owocować łagodnym usposobieniem, poczuciem szczęścia i spokoju. - Dalajlama XIV
Przyjaciel forum
*

Punkty: +178/-67
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1953
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #39 : 05 Kwiecień, 2013, 19:57:00 »

Czy kto chce się zadłużać w bankach? ..chyba nie, każdy przyzna.
-A czy chcielibyśmy by powstała obwodnica za kredyt wzięty przez miasto?
oo.. tak!  jaki byłby parytet na taki kredyt?

<a href="http://www.youtube.com/v/2x8kTWByEfg?hl=pl_PL&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/2x8kTWByEfg?hl=pl_PL&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0</a>

"Ten filmik pokazuje do czego zmierza świat, jak będzie się rozwijał kryzys w Europie i USA i jakie będą tego katastrofalne skutki. O tym nie dowiesz się z telewizji. Niech każdy Polak to obejrzy, żeby poznał prawdę jak politycy i media manipulują naszym narodem!"

Takie parcie do strefy euro? -dofinansowania,projekty unijne,progi podatkowe,itp..
coś dla koneserów zjawiska..Zgłoś do moderatora   Zapisane

nie czyń jako ja czynię ino jak nauczam...mark...Punkty: +82/-42
Offline Offline

Wpisy: 281
Znajomi: 1
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Teresa Zembik Przewodnicząca NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"


« Odpowiedź #40 : 05 Kwiecień, 2013, 22:27:30 »

Warto zwrócić uwagę na 18:49
„ Co przewidujesz, że się stanie kiedy to wszystko zacznie się walić?”

18:51
„Kiedy nie będą już mogli drukować pieniędzy, by pokryć deficyt przejmą programy emerytalne”

Tusk już dawno zabrał nasze pieniądze odkładane na emeryturę. OFE  zapowiadają, że będą wypłacać emerytury przez 10 lat…

http://wiadomosci.wp.pl/kat,88034,title,Jadwiga-Staniszkis-rzadza-nami-ludzie-niekompetentni-i-cyniczni,wid,15460927,wiadomosc.html?ticaid=110574
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +347/-227
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 473
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #41 : 06 Kwiecień, 2013, 16:52:31 »

kilka słów na temat naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jakże sugestywne. No i rzecz o PGE, właścicielu Turowa.

http://niewygodne.info.pl/artykul/00366.htm
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +347/-227
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 473
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #42 : 06 Kwiecień, 2013, 17:07:16 »

I jeszcze dwa adresy do szokujących linków:

http://niewygodne.info.pl/gfx/emigracja-400.gif

http://niewygodne.info.pl/gfx/niewygodne-stat-400.gif
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*

Punkty: +178/-67
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1953
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #43 : 07 Kwiecień, 2013, 20:08:20 »

"Czy zapłacimy za wypożyczenie książki z biblioteki? Polska ma dziewięć lat opóźnienia we wdrażaniu unijnego prawa dot. bibliotek"

"Od dziewięciu lat, czyli od czasu wejścia do UE, Polska zalega z wdrożeniem unijnego przepisu dot. opłat za korzystanie z książek w bibliotekach. Nad nowym prawem pracuje obecnie resort kultury. Uspokaja, że czytelnicy nie będą musieli płacić za wypożyczanie.

''Chodzi o dyrektywę dotyczącą prawa najmu i użyczenia. Zgodnie z unijnymi przepisami autorzy mają być wynagradzani za korzystanie z ich książek w bibliotekach."

'"Przepraszam a dzisiaj nie płacimy? Czy biblioteki pracują za jakieś abstrakcyjne pieniądze od wujka z zagranicy czy też my wszyscy podatnicy składamy się na ich działalność?"

 "Płacić ZA CO?? Przecież zakup jakiejkolwiek sztuki oznacza zapłacenie za korzystanie z książki, która staje się własnością biblioteki. Sam akt czytania chyba nie jest objęty PRAWEM własności intelektualnej. Komuś chyba zupełnie odbiło albo kolejny pretekst do ograniczenia Polakom dostępu do wiedzy. Chyba czas powiedzieć: a państwu to już dziękujemy. By the way: rząd gromadzący książki w bibliotekach (a niektóre są darowiznami obywateli) nie jest WŁASCICIELEM tych książek.


Chciało by się powiedzieć.co to znaczy -OPÓŹNIENIE!? nikt tego nie tłumaczy a przechodzi się od razu do zapewnienia ,że- nie będzie się płaciło!
U nas też jest biblioteka..chyba trza ją zlikwidować jak i muzeum i inne drobiazgi ,aby
nie podniecać się dyrektywami...nie ma i koniec.
Autorów?opłacać?  których? chyba ,że na siłę wprowadzą do bibliotek zastaw brukselskich
pomiotów! ot faryzeusze...

http://wpolityce.pl/wydarzenia/50802-czy-zaplacimy-za-wypozyczenie-ksiazki-z-biblioteki-polska-ma-dziewiec-lat-opoznienia-we-wdrazaniu-unijnego-prawa-dot-bibliotek

mark...

Zgłoś do moderatora   Zapisane

nie czyń jako ja czynię ino jak nauczam...mark...
Przyjaciel forum
*

Punkty: +178/-67
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1953
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #44 : 08 Kwiecień, 2013, 22:06:30 »

NO.. idą w parze plusy /za dzięki wszechobecne/ i minusy .jako ,że wiem od kogo to tylko życzyć poprawności w ocenach i sympatii dla odbioru a mamy czym sie pochwalić o to..

"Magdalena Merta: „Nas się nie kupi żadnymi pieniędzmi.” Tuż przed rocznicą tragedii rząd epatuje odszkodowaniami dla rodzin ofiar. NASZ WYWIAD''

"Zastanawiam się jak biedne upośledzone zalęknione muszą być takie mendy Michnikowe, Lisowe, TWuskowe, Palikotowe. I wszystkie pozostałe ..owe mendy, które okłamują, oszukują, okradają i zdradzają swoich sąsiadów, swoich rodaków, swoich braci. Jak ciężkie urazy psychiczne i upośledzenia ich spotkały, które tak obrzydliwe zbydlęcenie spowodowały. To biedne nieszczęśliwe osobniki, którym trzeba pomóc lecząc ich poważne urazy psychiczne. Tym bardziej że są niebezpieczni i szkodliwi dla społeczeństwa. "

"Pieniądze łamią solidarność z ofiarami. Ludzie, którzy nie wiedzą, co i czy jutro będą jedli, odruchowo nienawidzą rodziny. Zazdrość jest silniejsza niż głos rozumu"

Myślę ,że już powoli orientujemy się w sytuacji..kto może sobie pozwolić na bycie
w gównie? ten co śmierdzi  bo choć w sumie nie za bardzo mu to przeszkadza to jednak
lokalnie nie do wytrzymania...położyć łeb na  rynku ..ręce rozłożyć i prosić o względy świnie. bo ona jedyna została jako szczaw...to nie nie wyobrażalne.. to pomyłka..
cd...

mark...

Zgłoś do moderatora   Zapisane

nie czyń jako ja czynię ino jak nauczam...mark...
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 42   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
"RYBNE PARTY NIE NA ŻARTY" Świeradów-Zdrój Kalendarz wydarzeń Paweł Sokołowski 0 5450 Ostatnia wiadomość 11 Marzec, 2008, 15:15:30
wysłane przez Paweł Sokołowski
Nie będzie już piwa we Lwówku Śląskim Hydepark generali00 3 7421 Ostatnia wiadomość 24 Sierpień, 2008, 22:38:50
wysłane przez x
Nie płacimy już za wydanie dowodu osobistego Bieżące wiadomości Leo 0 3687 Ostatnia wiadomość 14 Styczeń, 2010, 21:05:35
wysłane przez Leo
"Ksiądz bije nasze dzieci", do kościoła już nie wejdzie! Bieżące wiadomości Iza 2 8325 Ostatnia wiadomość 27 Marzec, 2010, 16:28:50
wysłane przez Black
Dzieje się, nie dzieje, mam nadzieje, że nie w dzianinie... Hydepark Ewa Gutek 10 15280 Ostatnia wiadomość 31 Lipiec, 2011, 18:43:45
wysłane przez Firefoks
A w górach nie ma już nikogo... Bieżące wiadomości PTSM LUBAŃ 1 7169 Ostatnia wiadomość 18 Październik, 2011, 23:01:32
wysłane przez ZUZA
To już 27 lat minęło Hydepark « 1 2 » Ewa Gutek 27 33170 Ostatnia wiadomość 24 Październik, 2011, 23:45:22
wysłane przez x
Nie musisz czekać do września - nauka rozpoczyna się już w lutym!!! Ogłoszenia drobne CNiB Żak 0 3908 Ostatnia wiadomość 01 Luty, 2012, 11:14:32
wysłane przez CNiB Żak
Wodociąg gminny czyli "Nie ma, nie ma wody na pustyni..." Bieżące wiadomości « 1 2 3 » Prowincjusz 30 45436 Ostatnia wiadomość 11 Maj, 2013, 23:41:33
wysłane przez x