Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Obecna ocena: ****
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: XXI Sesja Rady Powiatu Lubańskiego  (Przeczytany 4704 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« : 03 Marzec, 2008, 11:44:55 »

XXI Sesja Rady Powiatu Lubańskiego


   28 lutego 2008 roku odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Lubańskiego, której głównym tematem było sprawozdanie z działalności w 2007 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawione przez Kierownika tej instytucji – Panią Katarzynę Wójcik oraz sprawozdania z działalności Rady Powiatu i stałych komisji za lata 2006 i 2007.
   Wśród podjętych przez Radę Powiatu Lubańskiego uchwał znalazła się m.in. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubański porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
   Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wystąpił do powiatów z wnioskiem o przejęcie przez nie utrzymania dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym. W granicach administracyjnych Powiatu Lubańskiego położone są drogi wojewódzkie: nr 296, 357, 358, 360, 361, 393, 404 o łącznej długości 84,099 km.  Są to m.in. droga Włosień-Leśna-Pobiedna, odcinek drogi Lubań-Leśna, czy droga od granicy powiatu zgorzeleckiego, przez Włosień, Lubań do granicy powiatu bolesławieckiego
   Realizowanie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu wymagać będzie zwiększenia zatrudnienia poprzez utworzenie grupy remontowej do wykonania tych robót oraz zakup niezbędnego sprzętu i środków transportu w ramach otrzymanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację porozumienia. Porozumienie będzie zawarte na okres od 01.04.2008 r., do 31.12.2010 r. a uzyskana dotacja za okres od 01.04.2008 r. do końca 2008 roku wynosić będzie 993.449 zł.
   Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu należeć będzie m. in. bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy, wykonanie napraw cząstkowych jezdni i chodników, utrzymanie rowów, poboczy, kanalizacji deszczowej,  obiektów mostowych oraz  oznakowania pionowego i barier ochronnych.
   Kolejne uchwały dotyczyły ustalenia wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Lubaniu oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastki” Staroście Lubańskiemu za 2007 rok.
   Radni Powiatu Lubańskiego zdecydowali także o przystąpieniu Powiatu Lubańskiego do projektu "Einstein – Każdy ma w sobie ukryty potencjał – projekt dla szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego" realizowanego przez Powiat Lubański w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Lubański podjął inicjatywę przygotowania stosownego wniosku do Priorytetu 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w/w programu. Realizatorem projektu z upoważnienia Zarządu Powiatu Lubańskiego będzie Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, zaś  partnerami projektu będą gminy wchodzące w skład Powiatu Lubańskiego. Projekt zakłada wsparcie szkół i placówek proponujących uczniom różnorodne formy rozwoju osobistego potencjału – zdolności i możliwości. Szkoły opracowują własne programy rozwojowe – uwzględniające  różnorodne walory regionu oraz pochodzenie jego mieszkańców na realizację których otrzymają środki finansowe w formie grantów średnio w wysokości 100 tys złotych na jedną szkołę. W czasie trwania projektu planuje się cykl szkoleń i konferencji dla beneficjentów – dyrektorów, nauczycieli. Szkolenia i konferencje będą miały na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i nauczycieli oraz prezentacje uzyskiwanych wyników wdrażanych projektów szkolnych, wymianę doświadczeń. Efekty działań wypracowanych przez szkołę będą prezentowane w środowisku lokalnym oraz lokalnych mediach. Projekt nie przewiduje konieczności wkładu własnego organu prowadzącego szkoły. Przewidywana wstępna wartość projektu wynosi około 6 mln złotych.
   Pod obrady Radnych trafiła także uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Lubaniu. Bursa Szkolna w Lubaniu posiada ogółem 40 miejsc dla wychowanków. Wyposażenie obiektu i standard pokoi jest niski, a z roku na rok zainteresowanie młodzieży korzystaniem z tego rodzaju opieki maleje. Częstotliwość dojazdów oraz warunki lokalowe szkół sprawiają, że młodzież dojeżdżającą ma zapewnioną opiekę na terenie swoich szkół i w praktyce korzysta z dojazdu bezpośrednio po zakończonych lekcjach. Obecnie baza ta wykorzystywana jest w 40% - na dzień 28.01.2008 roku w placówce przebywało 15 wychowanków.
   Analiza demograficzna wskazuje, że w latach 2008-2012 liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Powiecie Lubańskim utrzymywać się będzie na stałym poziomie, co wskazuje, że nie nastąpi wzrost, który powodowałby konieczność zapewnianie większej niż obecnie ilości miejsc noclegowych dla potencjalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim. Ponadto wg prognoz tych szkół planowana ilość oddziałów dla młodzieży spadnie w latach 2008 – 2012 z 62 do 53.
   W roku 2007 przekształcono Bursę z formy zakładu budżetowego w jednostkę budżetową Powiatu Lubańskiego, w związku z zamiarem uczestnictwa Powiatu w działaniach związanych z utworzeniem Dolnośląskiej Sieci Centrów Kształcenia Praktycznego. W chwili obecnej prowadzone są przez Zarząd Powiatu Lubańskiego działania mające na celu utworzenie na bazie zmodernizowanego obiektu bursy szkolnej – Gospodarstwa Pomocniczego Powiatowego Centrum Edukacyjnego. Realizacja tych zamierzeń uzależniona jest od wdrożenia do realizacji przygotowywanego przez Powiat do priorytetu VII RPO projektu pn. „Przebudowa Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu – utworzenie Regionalnego Centrum Informacji, Komunikacji i Kształcenia na Odległość”.
   W zadaniach Gospodarstwa Pomocniczego planowana jest działalność usługowo- hotelarska, stąd też istnieje możliwość zatrudnienia w przyszłości części obecnych pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Bursie Szkolnej. Na terenie Powiatu funkcjonuje internat przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu, który nie jest wykorzystywany w 100%. W przypadku konieczności zapewnienia miejsc dla obecnych wychowanków zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie im koniecznej opieki w tym zakresie, nie wyklucza się również innych rozwiązań jak np. stypendium starosty na pokrycie kosztów stancji. Rozwiązanie takie jest z ekonomicznego punktu widzenia dużo bardziej zasadne niż rozwiązania obecnie funkcjonujące.
   W związku zamiarem przystąpienia Powiatu Lubańskiego do porozumienia samorządów powiatowych Dolnego Śląska i Samorządu Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji projektów w zakresie utworzenia i funkcjonowania sieci centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku oraz doposażenia bazy szkolnictwa zawodowego, a także na wniosek Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego podjeto uchwałę w sprawie stanowienia o kierunkach działania powiatu oraz rozpatrywania sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. 
   Powiat Lubański zakwalifikował się do udziału w projekcie i uzyska wsparcie finansowe na  podstawowe wyposażenie pracowni specjalistycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu. Źródłem finansowania projektu dla Powiatu Lubańskiego przewidywany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten nie przewiduje konieczności udziału własnego samorządu terytorialnego. Wysokość środków finansowych, które będą przeznaczone dla Powiatu Lubańskiego na realizację przedmiotowego zadania zostaną określone po zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Zarządzającą tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
   "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim w Euroregionie Nysa" to robocza nazwa projektu przygotowywanego przez samorządy czeskie i polskie (powiaty lwówecki, lubański i bolesławiecki mającego na celu m.in. zapobieganie zagrożeniom i usuwaniu ich skutków ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego po stronie polskiej. Wniosek o dofinansowanie ma być złożony do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w marcu br. Możliwe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85%. Budżet projektu to około 2 miliony euro łącznie dla strony polskiej i czeskiej. Rada Powiatu Lubańskiego podjęła uchwałę o zgodzie na przystąpienie powiatu lubańskiego do tego projektu.
   Podczas lutowej sesji radni zatwierdzili podział środków finansowych przyznanych Powiatowi Lubańskiemu przez Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 w kwocie 1.710.585 zł na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono 174.500 zł, głównie na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zwrot pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy.
   Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej Rada Powiatu Lubańskiego przeznaczyła kwotę 1.536.085 zł. Ze środków tych kwota 402.420 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Kwota w wysokości 400 tysięcy zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w takiej samej kwocie dofinansowane zostanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Na likwidację barier funkcjonalnych przeznaczono 236.600 zł, a na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 72.700 zł. 
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
PORZĄDEK OBRAD XXIV Sesji Rady Powiatu Lubańskiego [24 kwietnia] Informacje i Komunikaty Instytucji x 0 2758 Ostatnia wiadomość 17 Kwiecień, 2008, 17:25:47
wysłane przez x
Żałoba Narodowa. Połączona sesja Rady miasta i powiatu ku czci ofiar katastrofy Bieżące wiadomości Leo 0 3046 Ostatnia wiadomość 15 Kwiecień, 2010, 17:11:55
wysłane przez Leo
V Sesja Rady Powiatu Lubańskiego Powiat lubański powiat 11 10868 Ostatnia wiadomość 06 Marzec, 2011, 13:32:42
wysłane przez Jola
VII SESJA RADY POWIATU Powiat lubański powiat 0 4510 Ostatnia wiadomość 06 Maj, 2011, 14:36:32
wysłane przez powiat
Sesja Rady Powiatu Lubańskiego Powiat lubański powiat 1 3756 Ostatnia wiadomość 05 Listopad, 2011, 22:45:25
wysłane przez cezar
XVII SESJA RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO Powiat lubański powiat 0 3296 Ostatnia wiadomość 07 Grudzień, 2011, 07:54:53
wysłane przez powiat
XXI sesja Rady Miasta Lubań. Miasto Lubań Urząd Miasta 3 5388 Ostatnia wiadomość 30 Kwiecień, 2012, 16:20:21
wysłane przez czarek
SESJA RADY POWIATU Powiat lubański powiat 0 3112 Ostatnia wiadomość 04 Grudzień, 2012, 12:00:49
wysłane przez powiat
Sesja Rady Powiatu Powiat lubański powiat 0 3154 Ostatnia wiadomość 05 Luty, 2013, 08:41:14
wysłane przez powiat
Co dalej z zespołem szkół we Włosieniu? Nadzwyczajna sesja Powiatu Lubańskiego Polecane - Strona główna red. 1 4109 Ostatnia wiadomość 20 Luty, 2013, 20:20:22
wysłane przez Andrzej K.