Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Ten temat nie był jeszcze oceniany!
Oceń ten temat! Ocena:
Autor Wątek: Podsumowanie pracy naszych samorządowców [2006-2010]  (Przeczytany 4719 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« : 15 Lipiec, 2010, 23:45:50 »

Dobiega końca kadencja lokalnej władzy samorządowej. Czas na analizy i dyskusje (wiadro z zimną wodą również się przyda w te upalne dni) na temat dokonań radnych i szefów jednostek samorządu lokalnego w mijającej kadencji 2006-2010.

Zaczynamy od opracowania Starostwa Powiatowego w Lubaniu (jak dotąd jedyne takie)

Warto zaznaczyć, że początek kadencji Rady Powiatu w 2006 roku - to ogromny dług po SP ZOZ , stada wierzycieli i komorników upominających się o pieniądze.

...w tym czasie "powiat" zaczyna spłacać długi (17 mln z 42), buduje nowe drogi oraz remontuje już istniejące poprzez układanie nowej nawierzchni bitumicznej
o łącznej długości 28 km w tym 6,5 km chodników i barier energochłonnych.


Cytuj
Kadencja 2006-2010 należała do bardzo trudnych. Władze Powiatu Lubańskiego poprzedniej kadencji podjęły w 2003r. przedwczesną decyzję o likwidacji SP ZOZ-u bez możliwości skorzystania ze środków przewidzianych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia SP ZOZ-ów. Uchwała o likwidacji przewidywała bardzo krótki okres likwidacji wyznaczony na 31 12 2006r, co prawda uchwałą z maja 2006 przedłużono ten termin o kolejne 3 lata, ale uchwała została zaskarżona przez Wojewodę. Decyzja o likwidacji podjęta w taki sposób postawiła następców w bardzo trudnej sytuacji finansowej i prawnej. Zarząd Powiatu tej kadencji musiał obronić uchwałę poprzedników przed sądami administracyjnymi, ale musiał też bronić kont powiatu przed komornikami, którzy w imieniu wierzycieli je zajmowali. Trudnym wyzwaniem jest też  przeprowadzenie procesu likwidacji SP ZOZ na bazie, którego w 2004 r. utworzona została spółka z.o.o. Łużyckie Centrum Medyczne. Spółka od momentu powstania generowała zadłużenie i to też był problem odziedziczony przez Zarząd jako Zgromadzenie Wspólników po poprzedniej kadencji. Konieczność spłaty pozostawionego w 2006r. 36 mln zadłużenia SP ZOZ w bardzo znaczącym stopniu ograniczało możliwości inwestycyjne , a co za tym idzie rozwojowe Powiatu. Pomimo tego Władze Powiatu w lata 2006 – 2010  wykorzystując w znaczniej mierze środki UE  osiągnęły znaczące sukcesy.

Służba zdrowia
ŁCM -następca prawny SP ZOZ od 2007 roku notuje znaczący rozwój. Kontrakt z NFZ z 14 mln w roku 2007 wzrósł do 25 mln w 2008, a w trudnym 2009 roku wyniósł 22 mln. Spółka spłaciła stratę z lat 2003-07 i na koniec 2009 roku wypracowała 500 tys. zysku. Po trudnym okresie 2007r. zatrudniono wysokiej klasy lekarzy min. ortopedów, onkologów, chirurgów i ginekologów. Zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 6 mln zł, a obecnie przygotowywana jest realizacja inwestycji termomodernizacji obiektu na łączną kwotę ponad 2 mln w tym 1, 2 mln z tzw. Funduszu Norweskiego. Likwidując w roku 2003 SP ZOZ ówczesna Rada postawiła w bardzo trudnej sytuacji następców. Konieczność przejęcia i spłaty zadłużenia po SP ZOZ przez Powiat sprawia, iż z budżetu Powiatu na przestrzeni lat 2005 -2010 trzeba przeznaczyć na ten cel ponad 42 mln złotych. Nie jest to proste, ale nie niewykonalne. W upływającej kadencji dzięki ogromnym wysiłkom zarządu w gospodarowaniu środkami finansowymi spłacono już 17 mln zł. Pozostała kwota zadłużenia jest obecnie negocjowana z wierzycielami, a na spłatę zobowiązań publiczno- prawnych przygotowywany jest wniosek do rządowego programu dla samorządów, które przekształciły szpitale w spółki.

Inwestycje drogowe
W latach 2006-2010 PZD w Lubaniu realizujący remonty i inwestycje na drogach powiatowych wykonał i wykona po rozstrzygniętych przetargach 28 km gruntownych remontów dróg i ponad 6,5 km chodników i barier energochłonnych na łączną wartość 6. 42 mln zł ( udział własny Powiatu 2 .27 mln zł). PZD otrzymało sprzęt drogowy przeznaczony do utrzymania zimowego, napraw, remontów ,porządkowania  dróg o łącznej wartości 1.05 mln zł.

Wszystkie prace miały na celu stworzenie nowych dróg poprzez układanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników, przebudowę mostów i budowę barier energochłonnych.

Edukacja
W latach 2006-09 przeprowadzono liczne remonty i modernizacje szkół, doposażono je w pomoce naukowe i dydaktyczne. Na te cele wydano środki w wysokości około 3 mln złotych, większość z nich pozyskano ze źródeł zewnętrznych: PFRON, MEN, MKiDN, funduszy unijnych.  Przeprowadzono m. in. remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 w Lubaniu- 38 tys. zł, remont i przebudowę budynku szkoły i internatu SOSW w Lubaniu-460 tys. zł z tego 50% środków PFRON, remont dachu i sali koncertowej Szkoły Muzycznej – 121 tys. zł., remont w ZSP im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu na kwotę 38 tys. zł. remont SOSW w Lubaniu- 77 tys. zł i w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku 122 tys. zł, remont budynku PCE-150 tys. zł. Z inspiracji Zarządu Powiatu dyrektorzy dokładali wszelkich starań, by doposażyć swoje jednostki w pomoce naukowe i dydaktyczne. W Szkole Muzycznej w Lubaniu zakupiono instrumenty muzyczne za 57 tys. zł z tego 40 tys. zł środki MKiDN. ZPR w Smolniku za 505 00 zł w ramach projektu z MEN unowocześniono bazę dydaktyczną, podobnie w SOSW w Lubaniu – kwota 400 tys. zł z tego 385000 zł środki PFRON. W Powiatowym Centrum Edukacji w okresie 2006-2010 zorganizowano 155 form doskonalenia dla 4702 osób, 115 konkursów o zasięgu powiatowym i regionalnym, z udziałem 16.734 uczniów, nagrodzono 161 laureatów, uhonorowano 337 nauczycieli – współtwórców sukcesu swoich wychowanków. Przygotowanie i przeprowadzenie tak różnorodnej oferty było możliwe dzięki realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w czym ośrodek lubański jest  liderem. Były to m.in.: 3 projekty o charakterze regionalnym, jako partner DODN we Wrocławiu, projekt nauki języka angielskiego –wszystkie sfinansowane przez UE. Od 2009r. Powiat Lubański poprzez PCE realizuje dwa ogromne projekty współfinansowane ze środków unijnych. Pierwszy to „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” za ok. 750 tys. zł. Ma na celu opracowanie narzędzi do diagnozowania predyspozycji ucznia na każdym etapie kształcenia i wskazanie, jakie ma predyspozycje zawodowe. Drugi – „Einstein – każdy ma w sobie ukryty potencjał” o budżecie ponad 6.8 mln zł to organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla prawie 6.500 uczniów wszystkich szkół w powiecie, realizowany w partnerstwie z 7 gminami powiatu.

Pomoc Społeczna
Dzięki wsparciu powiatu w okresie 2006-2009 PCPR poszerzyło swoją działalność o Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Stokrotka”, który na przestrzeni czterech lat działalności objął pomocą i wsparciem 1 086 osób w tym również wsparciem psychologicznym 611 osób, i pomocą prawną 143 osoby.  Pracownicy jednostki z certyfikatami PRIDE prowadzili szkolenia dla kandydatów na niespokrewnione oraz zawodowe rodziny zastępcze. Umiejętności szkolących oraz chęć pomocy innym dało efekty. Teraz w tych rodzinach wychowuje się 25 dzieci. Dla osób wymagających wsparcia, w 2008 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Promocja integracji społecznej przez PCPR w Lubaniu” ze środków UE. Są to osoby niepełnosprawne oraz pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu, które nie pozostają w zatrudnieniu, są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy PCPR. Przez 2 lat pomocą objęto 84 osoby niepełnosprawne oraz 10 wychowanków placówek i rodzin zastępczych. Wysokość pozyskanych  środków to kwota 657 tys. zł. Niestety z roku na rok ogranicza się środki z PFRON pozostające w dyspozycji powiatu, Rada i Zarząd Powiatu zajęły w tej sprawie zdecydowane stanowisko.

Wsparcie dla rynku pracy
PUP w Lubaniu realizuje zadania wynikające z przepisów prawa mające na celu aktywizację rynku pracy i pomocy osobom pozostającym bez pracy. Na koniec 2009 r. w stosunku do 2006 r. nastąpił spadek bezrobocia z 4 753 do 4 585 osób. W 2010 roku nie odnotowano gwałtownego wzrostu bezrobocia pomimo kryzysu gospodarczego i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. Pozyskiwanie dużych środków na aktywizację bezrobotnych w tym funduszy unijnych miało bardzo duży wpływ na rynek pracy. W latach 2006 – 2009 to 7 projektów na 23 mln 626 tys. zł. Zarówno ze źródeł krajowych 17 mln 52 tys. zł jak i z UE 6 mln 574 tys. zł. Dzięki tym środkom 1 208 osób zdobyło kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przedsiębiorcy otrzymali zwrot kosztów wyposażenia 276 stanowisk pracy utworzonych dla bezrobotnych, sfinansowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych dla 443 osób, a 324 osoby otrzymały środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zwrócono koszty dojazdu do miejsc odbywania przygotowania zawodowego dla 1 064 osób, 84 osoby odbywały prace społecznie użyteczne, 4 711 osób uzyskało pomoc doradcy zawodowego w wyborze drogi edukacyjnej czy zawodowej, 1 304 osób uczestniczyło w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, 840 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskało informację o sytuacji na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców, formach wsparcia przez PUP ułatwiających wejście młodych ludzi na rynek pracy, 617 osób uczestniczyło w ramach Klubu Pracy w szkoleniach aktywnego poszukiwania pracy lub w zajęciach aktywizacyjnych ułatwiającymi powrót na rynek pracy. W wyniku tych działań zatrudnienie podjęło 9 644 osoby. W tym okresie 923 bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, którzy znaleźli sami pracę otrzymali z PUP dodatki aktywizacyjne w wysokości łącznej 593 tys. zł. Wsparciem objęto 36 niepełnosprawnych absolwentów poprzez finansowanie staży zawodowych, a 29 osób niepełnosprawnych otrzymało wsparcie na podjęcie działalności gospodarcze( środki z PEFRON to 523 tys. zł)

Współpraca samorządowa między powiatem a gminami zaowocowała dużą ilością wspólnych projektów wymieniany już „Einstein”, „Rozpoznawanie predyspozycji..”, Wspólna budowa dróg i chodników, ale też wspólny projekt informatyzacji, na który Powiat pozyskał kwotę 1mln 4 tys. zł z MSWiA dla siebie i gmin powiatu.

Wysiłek wielu ludzi składa się na te sukcesy. To dzięki ich pracy, mądrych decyzjach Zarządu Powiatu i aprobacie Radnych Rady Powiatu, Powiat Lubański z podniesionym czołem wchodzi w kolejne 10 lecie samorządności.

PS
Czekamy na kolejne opracowania - Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Wiejskiej w Lubaniu...

« Ostatnia zmiana: 16 Lipiec, 2010, 12:03:21 wysłane przez Piotrek » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Konto usunięte
*

Punkty: +0/-1
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 752
Znajomi: 2
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #1 : 16 Lipiec, 2010, 15:34:46 »

Samorząd miejski też się podsumuje, tylko że po wakacjach, i może słusznie że się nie spieszą, bo wybory na koniec listopada lub na początku grudnia, w starostwie wolą dmuchać na zimne i zrobili to teraz i pewnie jeszcze za jakiś czas powtórzą.
Ale za to gmina wiejska raczej tego nie zrobi, bo wójt poszczycić się raczej nie ma czym, a podsumować się negatywnie to raczej samobój. Ale mam plan Piotruś, otóż my podsumujemy Pana Wójta na łamach Luban24.pl. Co ty na to?
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #2 : 16 Lipiec, 2010, 22:32:23 »

Wolę poczekać na opracowania  Uśmiech
Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Szkodliwe substancje chemiczne w naszych kosmetykach Świat Kobiet Iza 0 3427 Ostatnia wiadomość 25 Luty, 2008, 18:36:55
wysłane przez Iza
Podsumowanie pracy Policji w święta Kronika Kryminalna Antoś 0 3415 Ostatnia wiadomość 26 Marzec, 2008, 09:52:32
wysłane przez Antoś
Dwa lata temu - 18 stycznia 2006 r. odszedł Jan od Biedronki Kalendarz wydarzeń Grupa od Anioła Stróża 4 6077 Ostatnia wiadomość 05 Styczeń, 2009, 10:37:23
wysłane przez Grupa od Anioła Stróża
Podsumowanie pracy lubańskiej policji - Narada Roczna w KPP Lubań Bieżące wiadomości Leo 0 3925 Ostatnia wiadomość 20 Styczeń, 2010, 19:40:28
wysłane przez Leo
targi pracy Lubań 30 września 2010 Hydepark MMM 0 3500 Ostatnia wiadomość 30 Wrzesień, 2010, 19:09:37
wysłane przez MMM
Podsumowanie Światecznej Zbiórki Żywności 3 - 5 Grudnia 2010 Kalendarz wydarzeń Radio Lubań 0 1945 Ostatnia wiadomość 10 Grudzień, 2010, 23:22:57
wysłane przez Radio Lubań
Podsumowanie współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2010/2011 Kalendarz wydarzeń Młodzieżowy Dom Kultury 0 2801 Ostatnia wiadomość 06 Czerwiec, 2011, 11:22:06
wysłane przez Młodzieżowy Dom Kultury
Podsumowanie pracy Burmistrza - 365 dni pełnienia urzędu przez A. Słowińskiego Polecane - Strona główna « 1 2 3 » Paweł Sokołowski 30 26078 Ostatnia wiadomość 03 Styczeń, 2012, 18:30:02
wysłane przez curious
Pielgrzyka- Sladami Naszych Ojcow na Ukraine. Ogłoszenia drobne czarek 5 4491 Ostatnia wiadomość 01 Maj, 2012, 01:07:33
wysłane przez czarek
Apel do wędkarzy - sprzątanie naszych wód Hydepark Bero 0 1738 Ostatnia wiadomość 07 Listopad, 2013, 09:35:56
wysłane przez Bero