Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Płatne parkowanie na Ratuszowej i Spółdzielczej  (Przeczytany 6321 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
Studio Eline.pl
Administrator
*****
*

Punkty: +154/-6
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 1430
Znajomi: 14
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


Marketing w sieci. Daj się znaleźć!


WWW
« : 23 Kwiecień, 2008, 16:25:40 »

Jak czytamy w projekcie uchwały za Parkowanie w centum Lubania będziemy płacić 2 pln za pierwszą godzinę. Dotyczy to ulic Ratuszowej i Spółdzielczej.


Po przyjęciu może będzie łatwiej znaleźć tam wolne miejsce, zobaczymy Uśmiech


Poniżej projekt uchwały:PROJEKT
UCHWALA Nr …………/2008                                                                                                                                    RADY MIASTA LUBAŃ                                                                                                                                      z dnia ………………………….


w sprawie:  ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmiamami) oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. l3b          i art. 13 f  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz,115  z 2007 roku z późn. zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Lubań, zaopiniowany przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, Rada Miejska Lubań uchwala, co następuje:


§ 1

1.Ustala się "strefę płatnego parkowania", niestrzeżonego w Mieście Lubań obejmującą drogi     gminne – ulice o ruchu jednokierunkowym:

Droga gminna Nr 10996D ul. Spółdzielcza - od skrzyżowania z Placem 3 Maja do skrzyżowania                                                 z ul. Ratuszową;

Droga gminna Nr 10997D ul. Ratuszowa   - od skrzyżowania z ul.Spółdzielczą do skrzyżowania                                                 z ul. Podwale.

2.Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami drogowymi:
   
   1) D-44 „strefa parkowania”, oznaczającymi wjazd do strefy, od skrzyżowania:
        a)ulicy Spółdzielczej z Placem 3 Maja;
        b)ulicy Spółdzielczej z drogami wewnętrznymi stanowiącymi dojazd na zaplecze budynku
            przy ul. Spółdzielczej nr 1-9 oraz nr 4-8;
        c)ulicy Spółdzielczej z ul.Wąską;
        d)ulicy Ratuszowej z Placem Strażackim;
 
    2) D-45 „koniec strefy parkowania”, oznaczającymi wyjazd ze strefy, od skrzyżowania:         
         a)ulicy Spółdzielczej z drogami wewnętrznymi stanowiącymi dojazd na zaplecze budynku
            przy ul. Spółdzielczej nr 1-9 oraz nr 4-8;
         b)ulicy Ratuszowej z ulicą Podwale.

3.Plan miasta zawierający granice strefy płatnego parkowania stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
 
§ 2

l.   Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania          w wysokości:
     l)  2,00 zł. -za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania;
     2) 2,40 zł. -za rozpoczętą drugą godzinę parkowania;
     3) 2,80 zł –za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania;
     4) 2,00 zł –za czwartą godzinę i każdą nastepną godzinę parkowania.

2. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku                   
    do piątku od godz. 10-tej do l8-tej. 

§ 3

Od opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 zwolnione są pojazdy:

1)   Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej,
2)  Straży Miejskiej, Jednostek obsługujących infrastrukturę miejską, urzędów jednostek samorządu terytorialnego w czasie wykonywania obowiązków służbowych
3)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
4)  Pogotowia Technicznego (gazowe, wodno-kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne)             w czasie usuwania powstałych awarii,
4)  wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
5)  dla zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do 30 minut
 

§ 4

Ustala się stawkę zerową za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie parkowania,                   w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29),dla:

1) kierującego pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych         o obniżonej sprawności ruchowej.
2) kierującego pojazdem legitymującego się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
3) kierowcy pojazdu przewożącego osobę posiadającą kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.
 
§ 5

1.Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobierają inkasenci, posługujący się imiennym identyfikatorem, wydając bilet parkingowy.
 
2.Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie , z chwilą zajęcia miejsca parkingowego.             

3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie lub dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania (np. kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej) kierujący pojazdem winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.
 
4. Sposób eksponowania kart winien zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli, kartę należy umieścić za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

5. Bilety parkingowe stanowią druki ścisłego zarachowania.
 


§ 6

l. Kontrolę w zakresie uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania prowadzą upoważnione przez
   Burmistrza Miasta osoby oraz Straż Miejska.
2.W przypadku stwierdzenia nie wniesienia opłaty, o której mowa w § 2 pobiera się opłatę 
   dodatkową w wysokości do 30,00 zł.
3.Po stwierdzeniu nie wniesienia należnej opłaty za parkowanie, wystawiane jest wezwanie do
   uiszczenia opłaty dodatkowej.
4.Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty, o którym mowa w ust. 3 umieszcza się za wycieraczką
   pojazdu, a kopię załącza do akt sprawy.
5. Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przekazem lub przelewem na konto wskazane                       
    w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3.
6.Opłatę dodatkową o której mowa w ust. 3, anuluje się po okazaniu ważnej opłaty parkingowej.
7.W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia,
    w sposób, wskazany na wezwaniu, ściągnięcie opłaty nastąpi od właściciela pojazdu w trybie
    przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 7

W przypadkach szczególnie uzasadnionych (imprezy masowe, zjazdy, prowadzone inwestycyjne i remontowe roboty drogowe) przewiduje się czasowe wyłączenie funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych na całym obszarze lub części określonej w § 1 strefy płatnego parkowania

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż od 01 lipca 2008 roku.UZASADNIENIE

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku ((tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz,115  z 2007 roku z późn. zmianami), w art. 13b określa zasady wprowadzenia stref płatnego parkowania,

Strefy ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów.

W Lubaniu, zwłaszcza w jego centrum na drogach gminnych przebiegających ulicami Spółdzielcza            i Ratuszowa, istnieją wyraźne przesłanki motywujące wprowadzenie strefy płatnego parkowania.

Znaczne natężenie ruchu w tym rejonie miasta, powoduje duże ograniczenia w parkowaniu pojazdów  zarówno dla mieszkańców jak i gości naszego Miasta.

Przy tych ulicach zlokalizowana jest bardzo duża ilość zakładów i punktów usługowych oraz sklepów. Istniejące parkingi zajęte są godzinami głównie przez ich pracowników i właścicieli

Wprowadzono strefy płatnego parkowania  umożliwiłoby znalezienie wolnego miejsca parkingowego           w bezpośredniej bliskości tych obiektów, co pozwoliłoby mieszkańcom miasta i przyjezdnym , załatwić swoje sprawy oraz zrobić zakupy w tym rejonie miasta.

Wymuszenie rotacji dla parkujących pojazdami  umożliwi większej ilości kierowców zaparkowanie pojazdów, co powinno wydatnie usprawnić ruch samochodowy w tym rejonie miasta, a także przyczynić się do zwiększenia ilości osób robiących zakupy i korzystających z oferowanych usług, co jest również nie bez znaczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą w obiektach zlokalizowanych przy tych ulicach.
 
 

« Ostatnia zmiana: 23 Kwiecień, 2008, 16:48:25 wysłane przez Paweł Sokołowski » Zgłoś do moderatora   Zapisane

Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #1 : 02 Czerwiec, 2008, 21:59:19 »

Marszałek Województwa Dolnośląskiego dopatrzył sie niewielkiego błędu w zapisie projektu uchwały.
Na ostatniej Sesji RM naniesiono poprawkę i uchwała wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 r.


dla kierowców- miesiąc wakacji  Mrugnięcie


 
Zgłoś do moderatora   Zapisane
MooseDlb
Gość
« Odpowiedź #2 : 02 Czerwiec, 2008, 22:23:11 »

ale bedzie ból...i bunt mniemam wśród kierowców...normalnie...hehehe...Duży uśmiech ale pomysł dobry. wszedzie w centrach miast sie placi za parkowanie:)
Zgłoś do moderatora   Zapisane
GModerator

*****
*

Punkty: +11/-1
Offline Offline

Płeć: Kobieta
Wpisy: 381
Znajomi: 4
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #3 : 02 Czerwiec, 2008, 22:26:55 »

Szkoda,że to tylko jeden błąd, a nie więcej. Uśmiech Jeden błąd = jeden miesiąc odroczenia, im więcej błędów tym lepiej Mrugnięcie
Zgłoś do moderatora   Zapisane
MooseDlb
Gość
« Odpowiedź #4 : 02 Czerwiec, 2008, 22:32:16 »

czepiac sie mozna wszystkiego...heh... Niezdecydowany
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +7/-104
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 215
Znajomi: 2
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #5 : 06 Styczeń, 2009, 08:16:07 »

Wszystko cacy i pięknie
Nastała zima i parkujemy w nie odśnieżonych miejscach,wjeżdżamy w zaspy i wychodząc z auta również wchodzimy w zaspy - płatne zaspy !!!
Zgłoś do moderatora   Zapisane

"Nie dyskutuj z głupcem, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"Punkty: +0/-0
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 51
Znajomi: brak
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #6 : 18 Maj, 2009, 16:28:55 »

A jak to jest z motocyklami, skuterami i innymi bzykami? Bo generalnie tego bileciku nie ma gdzie wetknąć w motocyklu, a jeżeli jest to wiatr może wywiać, albo sam z siebie wypadnie....  Spoko
Zgłoś do moderatora   ZapisanePunkty: +7/-104
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 215
Znajomi: 2
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych« Odpowiedź #7 : 21 Maj, 2009, 07:44:29 »

w Niemczech jednoślady są zwolnione z racji możliwości zaniku bileciku
a w Polsce kraju paranoi i absurdu...

a więc kodeks drogowy twierdzi:

pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;


poniżej uchwała rady miasta

§ 2

l.   Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania          w wysokości:
     l)  2,00 zł. -za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania;
     2) 2,40 zł. -za rozpoczętą drugą godzinę parkowania;
     3) 2,80 zł –za rozpoczętą trzecią godzinę parkowania;
     4) 2,00 zł –za czwartą godzinę i każdą nastepną godzinę parkowania.

2. Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni robocze od poniedziałku                   
    do piątku od godz. 10-tej do l8-tej. 

§ 3

Od opłat, o których mowa w § 2 ust. 1 zwolnione są pojazdy:

1)   Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej,
2)  Straży Miejskiej, Jednostek obsługujących infrastrukturę miejską, urzędów jednostek samorządu terytorialnego w czasie wykonywania obowiązków służbowych
3)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
4)  Pogotowia Technicznego (gazowe, wodno-kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne)             w czasie usuwania powstałych awarii,
4)  wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
5)  dla zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do 30 minut
 

§ 4

Ustala się stawkę zerową za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie parkowania,                   w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29),dla:

1) kierującego pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych         o obniżonej sprawności ruchowej.
2) kierującego pojazdem legitymującego się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej.
3) kierowcy pojazdu przewożącego osobę posiadającą kartę parkingową osoby niepełnosprawnej.
 
§ 5

1.Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych pobierają inkasenci, posługujący się imiennym identyfikatorem, wydając bilet parkingowy.
 
2.Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie , z chwilą zajęcia miejsca parkingowego.             

3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie lub dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania (np. kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej) kierujący pojazdem winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony.
 
4. Sposób eksponowania kart winien zapewnić możliwość przeprowadzenia kontroli, kartę należy umieścić za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

5. Bilety parkingowe stanowią druki ścisłego zarachowania.

« Ostatnia zmiana: 21 Maj, 2009, 07:54:09 wysłane przez gracjano » Zgłoś do moderatora   Zapisane

"Nie dyskutuj z głupcem, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Przyjaciel forum
*


Punkty: +465/-51
Offline Offline

Płeć: Mężczyzna
Wpisy: 2966
Znajomi: 45
Dodaj do Dodaj do listy Znajomych


« Odpowiedź #8 : 21 Maj, 2009, 17:42:22 »

Jakość uchwał, w ramach prawa lokalnego, zależy od kompetencji władz uchwałodawczych i tak:

"Od 20 października, od godziny 9, za parkowanie w Gdańsku kierowcy zapłacą więcej. Godzina postoju na płatnym miejscu parkingowym kosztować będzie już nie 2, ale 3 złote. Za kolejne godziny".....(dalej piszą podobnie, choć stawki mają wyższe) pod koniec tekstu jest to, o czym nasi rajcy, najwidoczniej zapomnieli -

"Alternatywą dla samochodu (choć tylko przy sprzyjającej pogodzie) jest jednoślad. Od dziś użytkownicy rowerów, motorowerów, skuterów i motocykli nie płacą za postój tych pojazdów na płatnych miejscach parkingowych.

- Promujemy używanie jednośladów, bo nie tworzą korków w mieście - przyznaje Sobota. - Miasto bardzo dużo zainwestowało w budowę ścieżek rowerowych, właśnie po to, by ułatwić poruszanie się na rowerze."


http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/911696.html


« Ostatnia zmiana: 21 Maj, 2009, 21:39:39 wysłane przez Piotr Cichanowicz » Zgłoś do moderatora   Zapisane
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Pokrewne Tematy
Temat Zaczęty przez Odpowiedzi Wyświetleń Ostatnia wiadomość
Płatne szkolenie w ŁCR - Procedura zamówień publicznych po nowelizacji Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 1831 Ostatnia wiadomość 10 Marzec, 2009, 13:59:49
wysłane przez Paweł Sokołowski
Przetarg na wynajem lokalu przy ul. Spółdzielczej 1 (175,40 m2) - 28.10.2010 Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 2651 Ostatnia wiadomość 15 Październik, 2010, 14:02:44
wysłane przez Paweł Sokołowski
Przetarg na wysokość czynszu za najem 43m lokalu przy RATUSZOWEJ 3 Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 3454 Ostatnia wiadomość 19 Styczeń, 2011, 19:43:01
wysłane przez Paweł Sokołowski
Przetarg na kupno mieszkań przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Spółdzielczej Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 2875 Ostatnia wiadomość 01 Lipiec, 2011, 21:08:43
wysłane przez Paweł Sokołowski
Przetarg na wysokość czynszu lokalu użytkowego na ul. Ratuszowej 5 dn. 21.11.11r Polecane - Strona główna Paweł Sokołowski 0 3393 Ostatnia wiadomość 16 Listopad, 2011, 16:30:21
wysłane przez Paweł Sokołowski
Przetarg na wysokość czynszu lokalu użytkowego 95.5m2 przy ul. Ratuszowej 5 Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 2096 Ostatnia wiadomość 02 Grudzień, 2011, 21:20:41
wysłane przez Paweł Sokołowski
KONKURS OFERT na wynajem lokalu użytkowego 95.5m2 przy ul. Ratuszowej 5 Informacje i Komunikaty Instytucji Paweł Sokołowski 0 2701 Ostatnia wiadomość 15 Grudzień, 2011, 15:29:34
wysłane przez Paweł Sokołowski
Echo Bukowiny śpiewało w Ratuszowej Hydepark ZUZA 0 1642 Ostatnia wiadomość 10 Listopad, 2013, 00:40:37
wysłane przez ZUZA
REKLAMA
eurolpolska.pl olej silnikowy
69 Gości, 0 Użytkowników