Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Miasto Lubań => Wątek zaczęty przez: Urząd Miasta 04 Styczeń, 2013, 14:13:14Tytuł: Grudniowa sesja Rady Miasta Lubań
Wiadomość wysłana przez: Urząd Miasta 04 Styczeń, 2013, 14:13:14
21 grudnia 2012 roku lubańscy radni spotkali się w Ratuszu na XXXII sesji Rady Miasta. Obrady otworzyła pani Małgorzata Grzesiak -Przewodnicząca Rady. Część merytoryczna sesji tradycyjnie rozpoczęła się przyjęciem przez rajców protokołów - z XXX i XXXI sesji RM oraz sprawozdaniem z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Ostatni miesiąc w roku jest czasem podsumowań oraz planowania działań na rok następny. Stąd też, zgodnie z porządkiem obrad, odbyła się debata nad projektem uchwały budżetowej miasta Lubań na 2013 rok wraz z debatą nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013 – 2018. Szczegółowe informacje dot. tych projektów przedstawił Skarbnik Miasta, odpowiadając tym samym na zadawane przez radnych pytania.

- tak, jak w przypadku innych gmin, zmniejszono liczbę planowanych inwestycji w mieście z uwagi na brak środków – mówił podczas debaty pan Marian Zwierzański- Skarbnik Miasta – istotnym faktem jest to, że miasto musi corocznie spłacać zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę ponad 4 mln złotych. Zaplanowany budżet jest realny i możliwy do zrealizowania, nie będzie zatorów płatniczych – zapewniał.
(http://luban.pl/data/tn_IMG_9818.JPG)
- sytuacja budżetowa kraju jest trudna, mamy ciężkie czasy, rząd nakłada na gminy nowe obowiązki nie bacząc na ich trudności finansowe – mówił na forum pan Jan Hofbauer, radny niezrzeszony, przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej – należy zwrócić uwagę na spadek zadłużenia Lubania. Dzięki wdrożonej dyscyplinie finansowej możemy żyć dziś realnie, nie na kredyt – dodał.

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie planów pracy stałych komisji i RM Lubań na I półrocze 2013 r., do których nie wniesiono uwag.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:
1. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012 – 2018
2. zmiany w budżecie miasta na 2012 rok
3. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013 – 2018
4. uchwały budżetowej na 2013 rok
5. zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2013 roku
6. zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2013 roku
7. zmiany Statutu Miasta Lubań
8. Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2013 rok
9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Gminą Gryfów Śląski
10. zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Lubaniu

Z treścią uchwał zapoznać się można odwiedzając stronię Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

Sesja została zakończona spotkaniem opłatkowym, podczas którego wszyscy złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia.

- nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz wypowiedział słowa: „Wierzysz, że Chrystus narodził się w żłobie, biada człowiekowi, jeśli się nie narodzi w tobie” - w imieniu własnym jak i wszystkich kapłanów pracujących w naszym dekanacie życzę, aby w nas wszystkich ta Boża Dziecina się narodziła, poprzez naszą życzliwość wobec innych oraz staranie się o dobro tego miasta – mówił podczas składania życzeń ks. dr Andrzej Fila – Dziekan Dekanatu Lubańskiego.
Źródło: www.luban.pl (http://www.luban.pl)


Tytuł: Odp: Grudniowa sesja Rady Miasta Lubań
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz Słowiński 08 Styczeń, 2013, 14:35:09
Kilka informacji uzupełniających dotyczących długu Miasta. W kolejnych kolumnach podaję za Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta na lata 2012 – 2018 wysokość długu na koniec danego roku i procent zadłużenia w stosunku do dochodów bieżących (max. dopuszczalne zadłużenie wynikające z ustawy to 60 %).
2010   r. – 26 254 929 zł (dwadzieścia sześć milionów itd.) – 45,24%;
2011   r. – 23 922 306 zł – 40,88%;
2012   r. – 23 553 124 zł – 39,02%;
2013   r. – 19 580 518 zł – 34,78%;
2014   r. – 15 597 727 zł – 24,84%;
2015   r. – 11 614 936 zł – 18,92%;
2016   r. –   7 749 550 zł –  12,67%;
2017   r. -    4 357 347 zł –    7,12%;
2018   r. –                0 zł –        0%.