Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Informacje i Komunikaty Instytucji => Wątek zaczęty przez: Paweł Sokołowski 15 Grudzień, 2012, 13:23:16Tytuł: Konkurs ofert na wysokość czynszu ul. Tkacka 4 [181,2m2] 10.01.2013
Wiadomość wysłana przez: Paweł Sokołowski 15 Grudzień, 2012, 13:23:16
ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  
W  LUBANIU
 ul. B. Chrobrego  3, tel/fax 75 722-20-17/ 75 722-23-56

o g ł a s z a  KONKURS OFERT
na wysokość czynszu najmu lokalu użytkowego
położonego w Lubaniu przy ul. Tkackiej 4

powierzchnia użytkowa 181,2 m2

Oferty należy składać do dnia 09.01.2013r. w sekretariacie Spółdzielni do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach z napisem – „Przetarg – lokal użytkowy przy ul. Tkackiej 4”. Oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia przetargu. Oferta powinna zawierać proponowaną cenę netto czynszu najmu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu miesięcznie netto oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, projektem umowy najmu oraz stanem technicznym lokalu.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł. należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 09.01.2013 r. do godz. 14.00 lub przelewem na konto Spółdzielni w banku PKO BP S.A. nr 90 1020 2137 0000 9802 0006 6282. W przypadku wpłaty przelewem kwota wadium powinna wpłynąć na konto przed upływem wyżej podanego terminu.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu.

Otwarcie  ofert nastąpi  dnia  10.01.2013r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. B. Chrobrego 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, tel. 75 722 25 85;
75 722 20 17.  


Tytuł: Odp: Konkurs ofert na wysokość czynszu ul. Tkacka 4 [181,2m2] 10.01.2013
Wiadomość wysłana przez: zulaq 24 Grudzień, 2012, 07:15:52
Straż miejską trzeba zlikwidować, dla dobra ogółu. Każdy powinien pracować uczciwie.