Lubań Luban24 Wiadomości z Lubania

Bieżące Wiadomości => Powiat lubański => Wątek zaczęty przez: powiat 06 Maj, 2011, 14:36:32Tytuł: VII SESJA RADY POWIATU
Wiadomość wysłana przez: powiat 06 Maj, 2011, 14:36:32
W czwartek, 28 kwietnia w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaniu odbyła się sesja Rady Powiatu.  Otwarcia dokonał Kazimierz Kilian – przewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego. Obrady przebiegały według ustalonego harmonogramu. VII Sesja Rady Powiatu składała się z dwóch części. Pierwszą była część podczas, której odbyło się wręczenie  nagród   i  wyróżnień laureatom   plebiscytu „Sprzedawca Roku 2010 Powiatu Lubańskiego” oraz uroczyste wręczenie podziękowań za całokształt pracy na rzecz  Służby Zdrowia  i pacjentów w Powiecie Lubańskim. W drugim plebiscycie podziękowania otrzymali: dr. n. med. Marek Pudełko Lekarz Poradni Chirurgii Onkologicznej, Jolanta Tołłoczko Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej, Anna Kalinowska Prokurent i Główna Księgowa  NZOZ ŁCM w Lubaniu, Helena Stanowska Pielęgniarka Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Elżbieta Królik Pielęgniarka Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie protokołu poprzedniej sesji. W dalszej części służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w powiecie  przedstawiło szanownemu gremium sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Pierwsze wystąpienie dotyczyło informacji  Powiatowego Komendanta Policji w Lubaniu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Następnie informację Państwowego Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu przedstawił Zbigniew Szyszło Zastępca Komendanta Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej. Radni otrzymali również informację od Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Lubaniu o przygotowaniu struktur powiatowych do działań w sytuacjach kryzysowych oraz ocenę zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Ostatnim punktem tej części było sprawozdanie  z działalności Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego w Lubaniu.
Podczas VII sesji Starosta Walery Czarnecki przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z pracy Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu Lubańskiego. Podczas VII Sesji Rady Powiatu podjęto uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Lubaniu za rok 2010 oraz zmiany Uchwały nr XXXII/163/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/162/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców,  a także opiekunów prawnych lub kuratorów, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu, w sprawie: rozpatrzenia informacji Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sprawie: rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu  o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, w sprawie przystąpienia powiatu Lubańskiego do realizacji projektu pn.,, Rozwijanie pasji i zainteresowań w szkole – lepszy start w dorosłe życie” w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w sprawie założenia gimnazjum specjalnego wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Smolniku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku, w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Lubaniu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w sprawie  zmiany uchwały Nr V/54/2011Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Lubański do realizacji projektu “Uwierz w siebie – zostań biznesmenem” w ramach priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.